Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji: Slabo kemijsko stanje tudi za Mursko kotlino, na območju Lendave stanje dobro

V letu 2020 je ARSO izvajal nadzorni monitoring podzemnih voda v okviru šestletnega Načrta upravljanja voda. Kakovost podzemne vode spremlja na vseh 21 vodnih telesih. Rezultati monitoringa so pokazali, da so bolj obremenjena vodna telesa, kjer prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, boljše kakovosti pa je podzemna voda v vodnih telesih s prevladujočo razpoklinsko ali kraško poroznostjo.
Podzemna voda, skrita pod zemeljskim površjem je vrednota, ki je ne vidimo in pogosto zaradi tega tudi ne cenimo dovolj. Njeno lepoto lahko občudujemo le na mestih, kjer izvira, ali pa v naših kraških jamah. Dejstvo, da je skrita pod zemeljskim površjem pogosto daje lažni občutek, da je podzemna voda zaščitena pred morebitnim onesnaženjem, ki ga povzroča človek s svojimi dejavnostmi (kmetijstvo, industrija, komunalne odpadne vode…). Pa vendar ima podzemna voda slabo samočistilno sposobnost in onesnaženje, ki zaide v podzemno vodo, se zaradi specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas. Zato je najpomembnejša naloga vseh nas preprečevanje vsakršnega onesnaženja, še posebej od dejstvu, da za približno 97% prebivalcev v Sloveniji podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode.

Zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti so najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije in sicer v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo. Tako je bilo v letu 2020 potrebno določiti slabo kemijsko stanje za Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. (Ob Muri ni kotline. Gre za poimenovanje območij.) Podzemna voda v teh kotlinah je prekomerno obremenjena z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom in njegovim razpadlim produktom desetil-atrazinom. Na nekaterih vodnih telesih smo občasno ugotovili tudi lokalno obremenjenost z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.

Slabo stanje je na merilnem mestu Rakičan, Gančani in Odranci:

 • Ime merilnega mesta: RAKIČAN (Ra-1/09)
  Ustreznost/neustreznost merilnega mesta: ne ustreza
  Preseganja: tetrakloroeten (49,5µg/L), vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (81,6µg/L)
 • Ime merilnega mesta: GANČANI Gan-1/14
  Ustreznost/neustreznost merilnega mesta: ne ustreza
  Preseganja: nitrat (71mgNO3/L), desetil atrazin (0,14µg/L), tetrakloroeten (12µg/L), vsota lahkohlapnih alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (12µg/L)
 • Ime merilnega mesta: ODRANCI (Od-1/09)
  Ustreznost/neustreznost merilnega mesta: ne ustreza
  Preseganja: nitrat (77,5mgNO3/L), desetil atrazin (0,103µg/L)

In kako je na območju Občine Lendava?

 • Ime merilnega mesta: GORNJI LAKOŠ GLak-1/14
  Ustreznost/neustreznost merilnega mesta: ustreza
  Preseganja: ni preseganj
 • Ime merilnega mesta: BENICA Ben-1/14
  Ustreznost/neustreznost merilnega mesta: ustreza
  Preseganja: ni preseganj