Kdo bo sestavljal nadzorni odbor Občine Lendava?

Vse do ponedeljka, 21. januarja lahko občani predlagate člane, ki bi sestavljali bodoči občinski nadzorni odbor. Tega se imenuje za mandatno obdobje štirih let, torej do novih lokalnih volitev.
Lendavska občina je včeraj objavila poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Lendava. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Nadzorni odbor ima 7 članov, glede na predloge in ustreznost pa kandidate imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Kandidat za člana nadzornega odbora mora izpolnjevati še naslednje pogoje: Najmanj VII/1 stopnja strokovne izobrazbe in izkušnje s področja javnih financ in lokalne samouprave.

K predlogu za kandidaturo mora biti  priloženo dokazilo o izpolnjevanju pogojev za imenovanje (delovne izkušnje s področja javnih financ in lokalne samouprave, dokazilo o izobrazbi) in izjava kandidata, da se strinja s kandidaturo. Vsak kandidat seveda mora podati svoje soglasje.

Delo nadzornega odbora je javno!

Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v vse listine in dokumente, ki so predmet pregleda ter druge finančne načrte in zaključne račune, kakor tudi pravico zahtevati podatke in gradiva, ki jih dodatno potrebuje. V postopku nadzorovanja je stranka dolžna predložiti nadzornemu odboru vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku in odgovarjati na ugotovitve in priporočila. Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.