Kdo bo novi direktor javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava?

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava, razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lendava delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava.
Še do vključno danes se lahko zainteresirani kandidati prijavijo na delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava, ki ga preko javnega razpisa išče Občina Lendava. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri, da pozna področje dela zavoda in ima vodstvene sposobnosti, da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih, da aktivno obvlada slovenski in madžarski jezik na višji ravni in da obvlada vsaj en tuj jezik na višji ravni.

Kandidati morajo ob prijavi predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let, prijavljeni kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po končanem postopku imenovanja.