Kako in kdaj na območju Občine Lendava poteka zimska služba?

Ceste se v zimskem času, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oz. v času zimskih razmer, vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Naše kraje je sneg v aktualni zimi obiskal prvič v četrtek, pluženje se, razen na pločnikihi ni izvajalo, saj za to ni bilo potrebe. Čez vikend bodo temperature že višje. Poglejmo izvajanje zimske službe na območju Občine Lendava.
V občini Lendava imamo približno 130 kilometrov cest, na skupni površini okoli 11 000 m². Zimsko službo na državnih cestah izvaja podjetje DARS in Direkcija RS za ceste, na občinskih cestah pa podjetje Eko-Park s svojimi podizvajalci. Občinske ceste in javne površine, na katerih se vsako leto izvaja zimska služba, so razdeljene v tri prioritete, na občini Lendava pa vselej poudarjajo, da je standard vzdrževanja občinskih cest nekoliko višji od tistega, ki ga določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

V prometu se je potrebno, ko veljajo zimske razmere, prilagoditi razmeram na cesti in uporabljati zimsko opremo, pred dovozom v svojo stanovanjsko hišo očistiti sneg (pri večstanovanjskih stavbah to uredi upravnik zgradbe) in varovati okolje pred nepotrebnim čezmernim soljenjem.

“V skladu z Odlokom o občinskih cestah morajo tudi vsi krajani, ki živijo ob občinski cesti, dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če jim s tem ni povzročena škoda. Prebivalci ob občinski cesti morajo imeti na strehah stanovanjskih objektov pritrjene snegolove, da se sneg ne bi usipal na občinsko cesto, z objektov ob občinski cesti pa morajo pravočasno odstraniti ledene sveče tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu,” so zapisali na Občini Lendava.

Pluženje in posipavanje se vrši po treh prioritetah.  V prioriteto I spadajo strmine in mestne ulice, pločniki v mestu in v krajih občine Lendava ter utrjene javne površine in stopnišča v mestu Lendava. V prioriteto II spadajo krajevne skupnosti (Trimlini, Petišovci, Pince Marof-Benica, Pince, Dolina, Čentiba, Dolga vas, Mostje, Radmožanci, Genterovci, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza). V prioriteto III pa spadajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti. Več o prioritetah in normativih je na spodnji povezavi.

Posipavanje se vrši glede na meteorološke razmere in normative. Praviloma se naj ne bi posipavale ceste, ki so uvrščene v 3. prioriteto, z manjšo intenziteto in količino pa se posipavajo ceste uvrščene v 2. prioriteto. V primeru nevarnosti poledice se ukrepa tako, da se omogoči največja možna prometna varnost.