Kaj je VNRC Dolinsko?

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine je skupaj s partnerjem Občino Lendava bila uspešna na javnem razpisu za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. Razpis je pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal v mesecu juniju, rezultati so bili znani meseca septembra.
Projekt Večnamenski romski centri je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (85%) in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15%), Ljudski univerzi Lendava in Občini Lendava pa je bil odobren znesek v skupni višini 139.972,00 evrov. Celotna vrednost projekta znaša 146.472,00 evrov, saj LU Lendava v okviru projekta zagotavlja lastni delež za določene aktivnosti, ki niso financirane iz sredstev projekta.

Projekt se izvaja od začetka oktobra 2017 do konca septembra 2021. Za namen izvajanja ter koordinacije projektnih aktivnosti so v mesecu novembru 2017 zaposlili novo sodelavko, katere osebni dohodek je zagotovljen iz sredstev projekta, v namen čim boljšega izvajanja aktivnosti pa se povezujemo z različnimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Cilj vzpostavitve Večnamenskega romskega centra Dolinsko je krepitev socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti na območju CSD Lendava. Zaradi nizke izobrazbene strukture pripadnikov romske skupnosti, ki živijo na območju CSD Lendava, predvsem pa zaradi krepitve njihove integracije v širšo družbeno skupnost, saj je najbolj pereča težava skupnosti izločenost iz širšega družbenega okolja, ter dviga splošnih in poklicnih kompetenc, predvsem odraslih Romov, z različnimi aktivnostmi v VNRC Dolinsko želijo opolnomočiti pripadnike romske skupnosti za vključevanje v širšo družbeno skupnost, predvsem pa z delavnicami, različnimi oblikami informiranja in svetovanja ter s poudarkom na pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc, s katerimi bodo slednji lahko konkurirali na trgu delovne sile. Drugi veliki cilj VNRC Dolinsko je spodbujanje mladih Romov za nadaljevanje izobraževanja po zaključeni osnovni šoli ter uspešno dokončanje slednjega na sekundarni ravni.

V delavnice in druge aktivnosti vključujejo predšolske in šoloobvezne otroke, najstnike, družine, ženske, brezposelne ter tiste z nedokončano II. ali III. stopnjo izobrazbe. Poleg socialne aktivacije je osnovno poslanstvo VNRC Dolinsko približevanje Romov trgu dela in s tem omejevanje tveganja revščine med pripadniki romske skupnosti. Z različnimi aktivnostmi pa ne bodo vplivali samo na razvoj romske skupnosti, ampak tudi na spodbujanje medkulturnega dialoga med Romi in večinskim narodom, predvsem pa pri Romih spodbujali razvoj zaupanja v javne ustanove.

Projekt VNRC Dolinsko pa poleg cilja prednostne usmeritve Operativnega programa: Spodbujanje socialne vključenosti in zmanjšanje tveganja revščine, sledi tudi specifičnemu cilju Operativnega programa EKP 2014 – 2020, ki temelji na Opolnomočeju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

VNRC Dolinsko že od meseca oktobra 2017 deluje ter izvaja različne aktivnosti, delavnice in individualne storitve za pripadnike romske skupnosti. Veseli nas, da so se tudi pripadniki romske skupnosti na vse aktivnosti odzvali v presenetljivo visokem številu. V izjemen ponos in zadovoljstvo nam je, da v sodelovanju z drugimi organizacijami in javnimi zavodi lahko pripomoremo k opolnomočenju romske skupnosti in vzpostavljanju medkulturnega dialoga na vseh ravneh javnega in zasebnega življenja.

Občina Lendava se zavzema za opolnomočenje romske skupnosti, izboljšanje bivanjskih razmer v romskem naselju ter vzpostavljanje medkulturnega dialoga med vsemi narodnostmi in etničnimi manjšinami živečimi na območju občine Lendava. Zaradi tega je že v proračunu za leto 2017 pod postavko Modernizacija in legalizacija romskega naselja zagotovila ne samo sredstva za legalizacijo naselja, ampak tudi za postavitev večnamenskega prostora v romskem naselju. Zato, ker sredstva niso bila porabljena v letu 2017, so jih prenesli v leto 2018. V letošnjem letu bo tako tudi romsko naselje v Dolgi vasi bogatejše za večnamenski prostor ter se tako uvrstilo na zemljevid naselij z objekti, namenjenimi izvajanju različnih aktivnosti v samem naselju, predvsem pa zagotavljanju prostora otrokom in dijakom, ki potrebujejo učno pomoč in prostor, v katerem lahko ob pomoči opravljajo domače naloge.