Je članstvo župana Magyarja v svetu MSNS sporno? Slednji ugotovitve o nezdružljivosti funkcij zavrača

Madžarska samoupravna narodna skupnost (MSNS) Občine Lendava je organizacija, ki na ravni Občine Lendava zagotavlja pravice v Sloveniji živeče madžarske avtohtone narodne skupnosti. Svet MSNS šteje 12 članov. Med člani sveta je tudi lendavski župan Janez Magyar. Že lansko jesen je Komisija za preprečevanje korupcije prejela prijavo domnevni nezdružljivosti funkcij in jo tudi obravnavala.
Komisija za preprečevanje korupcije je v jeseni leta 2020 “prejela prijavo o domnevni nezdružljivosti funkcij župana Občine Lendava, ki naj bi poleg te funkcije opravljal še funkcijo člana sveta samoupravne narodne skupnosti,” so zapisali. Komisija je v postopku vpogledala v javno dostopne baze podatkov ter pridobila pojasnila od Občine Lendava in od samoupravne narodne skupnosti. Komisija je ugotovila, da poklicni župan Občine Lendava, s tem, ko poleg funkcije župana obenem opravlja tudi funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, ki je oseba javnega prava, krši prvi odstavek 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (IntPK). Županu Občine Lendava je Komisija zaradi ugotovljene nezdružljivosti funkcije poklicnega župana s članstvom v svetu osebe javnega prava na podlagi prvega odstavka 29. člena ZIntPK izdala opozorilo, da v roku treh mesecev odpravi nezdružljivost.

Senat Komisije je na 29. seji, dne 18.11.2020, sprejel sklepa, da se sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru in, da se določenemu poklicnemu funkcionarju izda opozorilo, v katerem se mu določi tri mesečni rok za odpravo nezdružljivosti. In o čem piše prvi odstavek 27. člena ZIntPK? “Poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.”

Župan Janez Magyar ugotovitve o nezdružljivosti funkcij odločno zavrača

Župan Magyar je v dopisu ugotovitve o nezdružljivosti obeh funkcij odločno zavrnil. “Mnenja smo, da Madžarske samoupravne narodne skupnosti ne morete obravnavati zgolj kot navadno pravno osebo javnega prava, pač pa kot osebo javnega prava, za katero velja v skladu s 27. členom izjema,” je med drugim bilo zapisano, v nadaljevanju pa dodano, da “če bi zakonodajalec menil, da gre pri članstvu v svetu samoupravne narodne skupnosti za funkcijo, ki je nezdružljiva s katero drugo funkcijo, bi po našem mnenju v zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih, ki je lex specialis za področje udejanjanja pravic narodnih manjšin, ki živita v Republiki Sloveniji, to tudi izrecno zapisal.” Ta še poudarja, da je “financiranje madžarske narodne skupnosti je zagotovljeno iz državnega proračuna, ne iz občinskega.”