Javni zavod Pomurske lekarne je v letu 2021 posloval uspešno, vprašanje uporabe določil Zakona o javnih naročilih ostaja odprto

“Javni zavod Pomurske lekarne, je v letu 2021 uspešno posloval in v pretežni meri uresničil temeljne cilje poslovanja zavoda. Uspešno je skrbel za razvoj lekarniške dejavnosti na območju Pomurja na strokovnem in kadrovskem področju,” so zapisali pri omenjenem javnem zavodu. Žal pa še vedno ni razrešeno vprašanje uporabe določil Zakona o javnih naročilih pri nabavi zdravil za nadaljnjo prodajo.
“Ocenjujemo, da je uspešno poslovanje posledica zelo vestnega dela vseh zaposlenih in dobrega sodelovanja z večino članov sveta zavoda kot predstavnikov naših ustanoviteljev, ter sodelovanja z večino ustanoviteljev,” so zapisali pri Pomurskih lekarnah. Obstajajo pa sicer še vedno nesoglasja na relaciji javni zavod – MO Murska Sobota. Slednja (ki na podlagi Odloka o ustanovitvi JZ izvršuje ustanoviteljske pravice, vezane na imenovanje direktorja v imenu vseh občin ustanoviteljic) namreč tudi v letu 2021 ni podala soglasja k imenovanju direktorja, zato je bil s strani sveta zavoda v mesecu marcu 2021 imenovan vršilec dolžnosti direktorja. Razlog? Nerazrešeno vprašanje uporabe določil Zakona o javnih naročilih pri nabavi zdravil za nadaljnjo prodajo.

Kakovost dela se je izboljšala

“Tudi v preteklem letu se je, kljub izrednim razmeram, kakovost našega dela izboljšala Naše lekarne so verificirane s strani Ministrstva za zdravje in delajo v skladu s Pravilnikom o opravljanju lekarniške dejavnosti in zahtevami ‘Dobre lekarniške prakse’.” Kot so zapisali, so navkljub težavnemu obdobju epidemije uspeli potrditi kakovost  svojih procesov in izvesti zunanjo presojo. “Uspešno srno potrdili certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2015 in standarda kakovosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. S strani presojevalcev je bila celotnemu kolektivu izrečena posebna pohvala, saj od uveljavitve sistema ISO standarda, opažajo znaten napredek na področju politike vodenja kakovosti.”

“Oskrba z zdravili je bila dobra, kadrovska problematika pomanjkanja farmacevtov se z zaposlovanjem novih kadrov uspešno rešuje. Izboljšujemo delovne pogoje zaposlenih, našim pacientom pa z zagotavljanjem prijaznih prostorov približujemo naše storitve. Še vedno smo se srečevali z nerešenimi sistemskimi težavami v zvezi s samim delovanjem, poslovanjem in obvladovanjem procesov z elektronskimi listinami (e-Recepti),” so še zapisali.

Vprašanje uporabe določil Zakona o javnih naročilih ostaja odprto

Kot so zapisali, pa še vedno ni razrešeno vprašanje uporabe določil Zakona o javnih naročilih pri nabavi zdravil za nadaljnjo prodajo. Lekarniška zbornica je kljub nerazrešenim vprašanjem v mesecu juliju 2021 objavila drugi skupni javni razpis za 23 javnih lekarniških zavodov, ki pa je bil s strani državne revizijske komisije ponovno razveljavljen v mesecu oktobru 2021. Lekarniška zbornica je temeljito preučila vse zavrnitvene razloge DKOM in se odločila, da ponovi postopek objave skupnega javnega naročila.

Tako je v mesecu novembru 2021 pričela s postopki tretjega skupnega javnega naročila v katerem, poleg ostalih javnih lekarniških zavodov, sodelujejo tudi Pomurske lekarne, Javni lekarniški zavodi so si enotni, da naj se pri pripravi dokumentacije za izvedbo skupnega javnega naročila, kljub koliziji zahtev iz področnih zakonov, pripravi postopek s posebno pozornostjo po zahtevi zagotavljanja nemotene preskrbe prebivalstva z zdravili, kar je osnovno poslanstvo in ustanovitveni namen javnih lekarniških zavodov. Lekarniška zbornica Slovenije v tem trenutku aktivno vodi priprave za ponovitveno izvedbo postopkov skupnega razpisa, kateri naj bi bil objavljen v mesecu marcu 2022.

“Po že izvedeni prečni reviziji Računskega sodišča RS v javnih lekarniških zavodih (Gorenjske lekarne, Mestne lekarne in Celjske lekarne) leta 2016, je taisti nadzorni organ v letu 2021 ponovno opravil prečno revizijo tudi v javnih zavodih Lekarna Velenje, Lekarna Sevnica in v našem zavodu. V zvezi s presojo pravilnosti upoštevanja postopkov javnega naročanja pri nabavi zdravil za nadaljnjo prodajo je Računsko sodišče RS do sedaj vsem revidiranim javnim lekarniškim zavodom izreklo negativno mnenje.

Lekarniška zbornica Slovenije že vseskozi izpostavlja, da naj bi izvajanje postopkov javnih naročil za nabavo zdravil povzročilo motnje na trgu zdravil in moteno oskrbo prebivalstva z zdravili. Računsko sodišče RS je v zbirnem poročilu prečne revizije (10.12.2021) navedlo, da, pristojne institucije na sistemski ravni še niso analizirale in ocenile realnosti ter velikosti morebitnih tveganj v tej smeri. V nadaljevanju navajajo, da v kolikor bodo analize pokazale, da ob naročanju zdravil po predpisanih postopkih javnega naročanja dejansko obstaja realno tveganje za nastanek motenj na trgu z zdravili in pri oskrbi prebivalstva z zdravili, morata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za javno upravo nemudoma aktivno pristopiti k iskanju in oblikovanju sistemske rešitve za nabavo zdravil v Republiki Sloveniji, s katero bo naročanje zdravil skladno s predpisi Evropske unije, hkrati pa ne bo povzročilo motenj na trgu zdravil in pri oskrbi prebivalstva z njimi.”

Šest internih strokovnih nadzorov

V letu 2021 so opravili šest internih strokovnih nadzorov (lekarna Črenšovci, lekarna Šavel center, lekarna Beltinci, lekarna BTC, lekarna Ljutomer in lekarniška podružnica Turnišče). Lekarniška zbornica Slovenije je opravila strokovni nadzor s svetovanjem v lekarnah Sveti Jurij, Črenšovci in Šavel center. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil opravljen redni nadzor v lekarni Murska Sobota in lekarni Lendava. Poleg navedenih nadzorov je bilo v letu 2021 še 17 inšpekcijskih pregledov s strani nadzornih in krovnih organov (Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje ter Tržni inšpektorat). Vsi nadzori, kontrole in inšpekcijski pregledi so ugotovili in potrdili skladnost poslovanja s predpisi na vseh pregledanih področjih izvajanja lekarniške dejavnosti.