Javnemu zavodu Knjižnica-Kulturni center Lendava se, kot kaže, nasmiha 22.000 evrov državnega denarja

Po neuradnih a zanesljivih informacijah bo javni zavod Knjižnica-kulturni center Lendava prejel 22.000 evrov državnega denarja. Ministrstvo za finance je predlog župana iz sredine marca 2021 po neuradnih a zanesljivih informacijah podprlo, pripravljena pa bi naj tudi bila že pogodba. Predlog sklepa bo romal na Vlado, kjer pa težav naj ne bi bilo.
Župan Občine Lendava Janez Magyar je z dopisom dne 15.3.2021 podal ministru, pristojnemu za kulturo, pobudo, da se Javnemu zavodu Knjižnica – Kulturni center Lendava v okviru sistema financiranja občin v letu 2021, zagotovijo dodatna sredstva v višini 40.000,00 EUR, saj delovanje javnega zavoda presega občinski pomen in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin in je v javnem interesu države. Minister, pristojen za kulturo, je na podlagi pobude Občine Lendava podal predlog Vladi Republike Slovenije za ugotovitev javnega interesa države, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin, zagotovijo ustrezna dodatna sredstva, v okviru katerega se izvaja javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrih.

“Poslanstvo zavoda je knjižnična dejavnost ter trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugim umetnosti ter novih medijev. Vzpostavlja pogoje in spodbuja razvoj ljubiteljske, polprofesionalne in profesionalne dejavnosti na področju kulture v Občini Lendava in regiji, ter obmejnih regijah Madžarske, Avstrije in Hrvaške. Deluje na narodnostno mešanem območju, kjer živi ustavno priznana avtohtona narodna skupnost, ki je deležna posebne skrbi države skladno s 64. členom Ustave Republike Slovenije, kar je še dodatni argument za to, da je delo tega zavoda v javnem interesu oziroma v interesu ustvarjanja možnosti za narodno skupnost skladno s 64. členom Ustave Republike Slovenije. Območje šteje med manj razvite regije in sofinanciranje tega javnega zavoda povečuje možnost prebivalstva za dostop do kulturnih dobrin.

Program enote Kulturni center Lendava, ki je samostojna enota v okviru Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava in je predmet vloge za sofinanciranje po 67. členu ZUJIK, temelji na opravljanju kulturnih, promocijskih in informativnih dejavnostih, ki zagotavljajo možnost celovitejšega ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot narodnostno mešanega območja, s poudarkom na najvišji možni obliki multikulturnosti ter zagotavljanju avtohtone slovenske in madžarske kulture v narodnostno mešanem prostoru. Gostovanja profesionalnih izvajalcev iz Madžarske prispevajo k ohranjanju posebne kulturne identitete madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in prispevajo k razumevanju kulturne raznolikosti. Program je namenjen tudi sodelovanju s slovensko manjšino v Porabju. Predstavlja regijsko prireditveno središče v pomurskem prostoru, ki s svojimi programi zadovoljuje potrebe večinskega dela prebivalstva, delno prebivalstva ob meji Madžarske ter Hrvaške in v manjši meri celo iz Avstrije, s čimer se ta del Slovenije vklaplja v širše regijsko sodelovanje,” so zapisali pri Ministrstvu za kulturo.

Od zaprošenih 40.000 evrov bo na račun omenjenega zavoda, kot kaže, nakazana nekaj več kot polovica.