Javna razprava o celostni prometni strategiji

V sklopu priprave Celostne prometne strategije za Občino Lendava so včeraj ob 15. uri pripravili javno razpravo v veliki sejni dvorani lendavske Mestne hiše, kjer so predstavili rezultate analize stanja ter izvedenih delavnic.

Na javni razpravi, ki so se je udeležili predstavniki medijev in nekaj občanov, so razpravljali o predlagani viziji prihodnjega razvoja na področju prometa, predvidenih prioritetah ter ciljih za dosego želenega stanja na področju prometna načrtovanja, kolesarjenja, pešačenja in javnega potniškega prometa. Ob tem je predstavnik podjetja Sava projekt iz Krškega, ki je celostno prometno strategijo pripravilo, predstavil tudi rezultate spletne ankete.

Celostna prometna strategija je proces in je dokument, v katerem občina celovito obravnava prometno problematiko ter oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa in prometna načrtovanja, s katerimi se želi doseči spremembe potovalnih navad občanov in občank, boljšo kulturo udeležencev v prometu, večjo prometno varnost, manjše onesnaževanje okolja in s tem posledično večjo kakovost bivanja v urbanem okolju.

To so ugotovili pri podjetju Sava projekt

Analiza stanja na terenu (Lendava) je pokazala, da so prometnice dobro urejene, urejene pa so tudi kolesarske in sprehajalne poti ob prometnicah. Ugotovljeno je bilo, da je v mestu dovolj parkirnih prostorov, a da režim parkiranja ne deluje. Med drugim so pristojni ugotovili, da je cesta do razglednega stolpa Vinarium preozka in nevarna za pešce ali kolesarje, večja težava pa je tudi dejstvo, da v Lendavi ni avtobusne postaje. Avtobusna postajališča so sicer ustrezno urejena in so prilagojena linijam javnega potniškega prometa. Slepo grlo predstavlja železnica.

Anketa je pokazala naslednje …

Anketo je izpolnilo 304 ljudi, kar je (le) 3,5% populacije. Statistično so zajeli reprezentativni vzorec, anketa pa je pokazala, da so ljudje večinoma zadovoljni s trenutnim stanjem prometa. Kot dobro ali zelo dobro stanje v prometu označuje 55% anketiranih, kot slabo ali zelo slabo pa 25% sodelujočih v anketi. Ostali delež predstavljajo anketiranci, ki se niso mogli opredeliti do tega vprašanja.

Največje pomanjkljivosti so, po mnenju sodelujočih v anketi, slabi pogoji za kolesarjenje, slabi pogoji za pešačenje, nevarna in prehitra vožnja voznikov, nezadovoljiv avtobusni promet in neurejene poti za gibalno ovirane.

Vprašani so se strinjali, da so na območju občine Lendava najboljši pogoji za pešačenje in da je najslabše razvit javni potniški promet.

Pešači le 7% vprašanih

Za večino voženj občani uporabljajo osebne avtomobile. Največ voženj se opravi za vožnjo v službo in iz službe ter za opravljanje dnevnih obveznosti. Kot problematično ocenjujejo tudi dejstvo, da je v več kot 40% voženj v avtomobilu le ena sama oseba, večina voženj pa se opravlja znotraj občine ali za prevoze med občinami. Kolo v povprečju uporablja (le) 9% vprašanih, pešači pa (zaskrbljenih) 7% vprašanih. Javni potniški promet (avtobus ali vlak) uporablja zgolj 2% vprašanih.

Med drugim se je pokazala tudi velika razlika med otroki iz mesta in iz podeželja. Na DOŠ I Lendava največ otrok pripeljejo starši z avtomobili, na DOŠ Genterovci pa največ otrok pripelje avtobus. V šolo s kolesom pride v povprečju 9% otrok, pripešači pa jih 5%.

Vizija?

Vizija občine je vrnitev prostora pešcem in kolesarjem, med drugim pa bo potrebno krepiti javni ali zasebni potniški promet v povezavi s kolesarjenjem ali pešačenjem. Glede trajnostne mobilnosti opuščanje motoriziranega avtomobilskega prometa v mestnem središču ter prehod na javni ali zasebni potniški promet, s krepitvijo kolesarjenja in pešačenja.

Prioritete

Kot prioriteta so bile podane naslednje oporne točke: Sprememba navad, prometna razbremenitev mestnega jedra, ureditev kolesarskih, sprehajalnih in tekaških poti izven koridorjev prometnic, varna pot do razglednega stolpa, večja povezanost občine s sosednjimi državami s kolesarskimi in peš potmi, boljše prometne povezave obstoječih gospodarskih con, izboljšanje mestnega in primestnega javnega potniškega prometa in ureditev železniške povezave Lendava – Beltinci.