Izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu: Občinski svet potrdil novo (višjo) ceno storitve

Občinski svet Občine Lendava je na minuli redni seji dal soglasje k ceni storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu od 1.1.2021 dalje. Prav tako so člani sveta določili subvencijo k ceni storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 60 % k ceni storitve.
Trenutni izvajalec storitve pomoč družini na domu, Center za socialno delo Pomurje, je dne 1. 12. 2020 v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na občino podal Vlogo za soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu od 1. 1. 2021 dalje. V skladu s 3. členom omenjenega pravilnika vključuje cena naslednje elemente: stroške dela, stroške materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške investicijskega vzdrževanja in stroške financerja. Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, vsaj v višini 50 odstotkov subvencije k ceni storitve.

Trenutno veljavna cena za storitev od 1.7.2012 dalje znaša od ponedeljka do sobote 16,10 EUR na efektivno uro (prispevek uporabnika je 5,94 EUR na uro storitve, delež Občine Lendava pa je 10,16 EUR na uro storitve) ob 60 odstotni subvenciji občine (50 odstotkov subvencije je zakonska obveza občine, občine pa lahko določijo subvencijo tudi v višini do 100 odstotkov, lendavska Občina se je leta 2012 odločila za 60 odstotno subvencijo; uporabniki navedenih storitev ob nedeljah in praznikih do sedaj niso koristili).

Predlagana ekonomska cena trenutnega izvajalca storitve pomoč družini na domu od 1.1.2021 dalje znaša od ponedeljka do sobote 18,00 EUR na efektivno uro (prispevek uporabnika ob zakonsko obvezni 50 odstotkov subvencije znaša 8,64 EUR na uro storitve) ter za nedelje in praznike 19,40 EUR na efektivno uro (prispevek uporabnika ob zakonsko obvezni 50 odstotkov subvenciji znaša 9,34 EUR na uro storitve).

“Glede na to, da se Občina zaveda ranljivosti skupine, ki so uporabniki teh storitev in ker je že do sedaj znašala subvencija 60 odstotkov, je občinskemu svetu podan predlog, da poda soglasje k višini subvencije te storitve v isti višini. Razlog za zvišanje potrebnih finančnih sredstev za storitev pomoč družini na domu so: povečani stroški dela (napredovanje socialnih oskrbovank v višji plačni razred, izplačevanje delovne uspešnosti) in zvišanje materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem storitve (predvsem zaščitna sredstva). Finančna sredstva za predlagano socialno varstveno storitev pomoč družini na domu so zagotovljena na proračunu občine Lendava za leto 2021 na proračunski postavki 200001 – sofinanciranje programov izvajanja pomoči na domu v višini 50.000,00 evrov. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2020 predvidevamo, da bodo predvidena sredstva zadoščala za izvajanje te storitve,” so zapisali na Občini Lendava.

Kot že navedeno, občinski svet z odločanjem o vlogi CSD Pomurje daje soglasje k ceni trenutnega izvajalca storitve pomoč na domu. Ob določitvi izvajalca po veljavnosti novega Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Lendava, izhajajoč iz optimalne organizacije te službe, bo občinski svet obravnaval tudi novo ceno te storitve.