Izjava Občine o včerajšnji preiskavi

Občina Lendava je na svoji spletni strani objavila izjavo za javnost, o včerajšnji preiskavi v občinskih prostorih. Na naši spletni strani jo objavljamo v celoti.
“Danes, 30. maja 2017, je policija zaradi sumov nepravilnosti pri poslovanju občine Lendava izvedla hišne preiskave. Preiskave so bile opravljene v prostorih Občine Lendava in na lokacijah, kjer posluje Turistična zveza Lendava vabi ter v prostorih računovodskega servisa Vedi d.o.o.. Hišna preiskava na domu župana Občine Lendava ni bila izvedena.

Preiskavo je odredilo Okrožno sodišče v Murski Soboti. Kot izhaja iz odredbe, je očitek kaznivega dejanja, da bi naj župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek v letu 2014 in 2015 na podlagi programa pospeševanja razvoja turizma v letu 2014 in 2015 sklenil pogodbe, s katerimi so bila Turistični zvezi Lendava vabi nakazana denarna sredstva; v obeh letih v skupni višini vsaj 71.950,00 EUR. Očitek je, da bi moral biti prej izveden javni razpis in da ni dovolj, da je bil denar dodeljen zgolj na podlagi Programa pospeševanja in razvoja turizma v letih 2014 in 2015.

Policija je pri hišnih preiskavah na Občini Lendava in Turistični zvezi Lendava vabi iskala dokumentacijo v tej zvezi in sicer oba programa pospeševanja in razvoja turizma, knjigovodske listine, ki dokazujejo porabo denarja s strani Turistične zveze Lendava, poročila z dokazi o porabi teh sredstev, dokumentacijo, ki jo je pridobil Nadzorni odbor Občine Lendava pri nadzoru zaključnega računa ter druge listine v povezavi z opisano tematiko. V družbi Vedi d.o.o. je bila preiskava opravljena, zato ker je ta družba do konca leto 2014 vodila poslovne knjige za Turistično zvezo Lendava vabi, v letu 2015 pa Vedi d.o.o. za turistično zvezo ni več vodil poslovnih knjig. Kot izhaja iz odredbe za hišno preiskavo, je osumljenec zgolj župan, ne pa tudi Turistična zveza Lendava vabi, njene odgovorne osebe, niti družba Vedi d.o.o. oz. odgovorne osebe te družbe. V času izvajanja hišnih preiskav ni bila zoper nikogar izdana odločba o pridržanju. Drugi očitki nepravilnosti iz sodnih odredb ne izhajajo.

Občina Lendava je s policisti tvorno sodelovala pri pregledu in izročitvi zahtevane dokumentacije, saj želi, da se morebitne nejasnosti razrešijo. V postopku je aktivno sodeloval tudi župan mag. Anton Balažek.

Glede same vsebine očitkov pa Občina Lendava pojasnjuje, da je vsako leto, tudi v letih 2014 in 2015 izdelala program pospeševanja razvoja turizma. V programu je opredelila financiranja v tekočem letu. S programom je soglašal Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, v letu 2014 pa je bil program predstavljen tudi na občinskem svetu.

Program je zajemal:

  • sofinanciranje delovanja Turistične zveze Lendava vabi,
  • sofinanciranje programov turističnih društev iz območja občine Lendava in društev, ki krepijo turistično ponudbo,
  • sofinanciranje delovanja Turizma Lendava d.o.o. in
  • sofinanciranje razvoja turističnih produktov in tradicionalnih turistično – promocijskih prireditev.

Predviden obseg sredstev v programu za leto 2014 je bil 140.000 EUR, za leto 2015 pa 121.000 EUR. Od tega je bilo za sofinanciranje delovanja Turistične zveze Lendava vabi v letu 2014 predvidenih 25.000 EUR, v letu 2015 pa 75.000,00 EUR. Občina Lendava je v programih tudi opredelila, da je delovanje Turistične zveze Lendava vabi v javnem interesu.

Izvajalci so na podlagi programa pospeševanja in razvoja turizma prijavili svoje projekte, oz. svoje ponudbe.

Konkretno je Turistična zveza Lendava vabi (na katero se tudi nanaša odredba za hišno preiskavo) v letu 2014 prijavila projekte, ki se nanašajo na aktivnosti za krepitev in širitev članstva, spodbujanje razvoja turizma na podeželju, spremembe statuta in reorganizacija Turistične zveze Lendava vabi, sodelovanje na konferencah, posvetih, aktivno sodelovanje s sorodnimi organizacijami ipd. O porabi denarja je Turistična zveza Lendava vabi ustrezno pisno poročala. Poročilo je Občina Lendava skrbno pregledala in ni ugotovila nepravilnosti.

V letu 2015 je Turistična zveza Lendava vabi pripravila še bogatejši program, ki je dodatno zajemal še koordiniranje aktivnosti in nalog turistične zveze, mreženje, razvoj članstva, sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, sodelovanje z javnimi zavodi, aktivnosti, vezane na turistične dogodke, strokovne ekskurzije, izdelava skupnih promocijskim materialov, strokovna, organizacijska in informacijska podpora delovanju turistične zveze, oblikovanje in usmerjanje razvoja turističnih produktov za leto 2016, promocija turističnih produktov ipd. Pripomniti velja tudi dejstvo, da je Občina Lendava v letu 2015 Turistični zvezi Lendava vabi nakazala celo manj sredstev od predvidenih. Takšno odločitev je Občina Lendava sprejela na podlagi predstavljenih programov. Tudi o izvedbi teh programov je Turistična zveza Lendava vabi pripravila poročilo, ki ga je Občina Lendava skrbno pregledala in ni ugotovila nepravilnosti.

Občina Lendava meni, da je v konkretnem primeru delovala v korist pospeševanja in razvoja turizma v občini Lendava in da očitki kaznivih dejanj niso utemeljeni.”

Program pospeševanja razvoja turizma v letu 2014

Program pospeševanja razvoja turizma v letu 2015