Hidroelektrarne na reki Muri: DPN je trenutno v fazi študije variant; MOP: veriga elektrarn na Muri ni sprejemljiva

Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za hidroelektrarne na reki Muri je trenutno v fazi študije variant. Preučujejo se tri variante, ki se med seboj razlikujejo glede na lokacijo zajezitve oziroma pregradnega objekta in število objektov. Dve varianti se razlikujeta v lokaciji jezovne zgradbe, tretja varianta pa predvideva dve nižji stopnji jezovne zgradbe.
Vlada pojasnjuje, da  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ni prejelo ali obravnavalo nobene dodatne pobude. Je pa MOP pri okoljski presoji strateških energetskih aktov s področja energetike, ki so v pripravi ocenil, da veriga elektrarn na Muri ni sprejemljiva.

Cilji umeščanja hidroelektrarne Hrastje-Mota niso zgolj energetski, temveč so večnamenski in zajemajo tudi celostno urejanje Mure, kar v praksi pomeni preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne vode, povečanje poplavne varnosti in zagotavljane možnosti namakanja kmetijskih zemljišč. Sočasno se bo na tem območju umeščalo tudi ureditve lokalnega pomena, ki so neposredno povezane z načrtovanimi državnimi ureditvami. Za ureditve lokalnega pomena so podale pobude občine na območju DPN (med drugim rekonstrukcija lokalnih cest, revitalizacija potoka Mokoš in Dobel, umestitev kolesarskih poti »Mura-Drava bike«, »Tour de Mur«, športno rekreacijskih centrov, ribiški dom, avtobusno parkirišče, rekonstrukcija nekaterih lokalnih cest, umestitev čistilnih naprav), za katere bo v fazi študije variant preverjena možnost sočasnega umeščanja v prostor.

Glede vplivov načrtovane investicije v prostor, vlada pojasnjuje, da se bo sočasno s postopkom umeščanja v prostor za HE Hrastje Mota na Muri izvedla celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in presoja sprejemljivosti na varovana območja za prostorski akt, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa tudi presoja vplivov na okolje (PVO). Investitor je predložil okoljska izhodišča in opredelil vsa relevantna strokovna področja, za katera se izvaja CPVO, ki jih je MOP z dne 7. 3. 2013 potrdil kot ustrezna. Ko bo potrjena tudi kvaliteta okoljskega poročila, bo javno razgrnjeno tudi to.