Gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince: Na območju Petišovcev bo potrebno premestiti dva plinovoda ter kondenzatovod

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je v predhodni postopek in postopek prejela prijavo podjetja Petrol Geo iz Lendave, da je za potrebe gradnje novega interkonekcijskega daljnovoda Cirkovce-Pince potrebna sprememba v obratovanju naprave, plinovoda, natančneje, prestavitev plinovoda.
Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega prestavitev trase visokotlačnega plinovoda dolžine okrog 1.025 m z največjim delovnim tlakom 70 barov ter nizkotlačnega plinovoda dolžine okrog 1.025 m z največjim delovnim tlakom 7 barov. Skupna dolžina premeščenega daljnovoda torej znaša 2,05 kilometra, kar pomeni, da je za takšen poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje, torej predhodni postopek.

Plinovoda dobavljata zemeljski plin iz obstoječe centralne plinske postaje do porabnikov. Omenjena prestavitev je nujna zaradi drugega nameravanega posega, ki bo potekal v neposredni bližini obstoječih plinovodov, gradnjo interkonekcijskega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce – Pince, ki bo povezal elektroenergsteki sistem Slovenije in Madžarske. Državi sicer medsebojno še nista povezani, med tem, ko ima Slovenija z vsemi sosednjimi državami že urejene povezave. Prestavitev mora biti izvedena najkasneje jeseni 2021.

Vzporedno bo zgrajena nova transformatorska postaja

V sklopu nameravanega posega se bo izvedla tudi izgradnja nove transformatorske postaje z enim transformatorjem, instalirane moči do 630 kVA ter z napetostnim režimom 20/0,4 kV, izvedena pa bo tudi položitev srednjenapetostnega kablovoda nazivne napetosti 20 kV v dolžini slabega kilometra za potrebe napajanja transformatorske postaje. Sočasno bo se odvila tudi premestitev tlačnega cevovoda (kondenzatovoda) s tlakom 6 barov za odpadno vodo, ki bo torej potekal po skupni trasi z obema plinovodoma, tako da bodo vsi trije potekali vzporedno po skupnem koridorju.

Gradnja se bo izvedla v treh fazah, od tega bo gradnja visokotlačnega in nizkotlačnega plinovoda ter kondenzatovoda trajala tri do štiri tedne, gradnja kablovoda dva tedna in gradnja ter montaža transformatorske postaje štiri tedne, skupno devet do deset tednov. Obstoječi (stari) visokotlačni in nizkotlačni plinovod ter kondenzatovod se bodo inertizirali z dušikom ter zasuli.