Geotermalna energija in pridobivanje električne energije? Največji potencial na področjih Lendave, Črenšovcev in Dobrovnika

Geotermalno energijo je kot dragocen obnovljivi vir energije treba izkoristiti v največji možni meri, pri čemer pa moramo upoštevati ceno tehnologije glede na učinek uporabe in cilje na področju varstva okolja. Največji potencial za tovrstno izrabljanje geotermalne energije imajo področja Lendave, Črenšovcev in Dobrovnika.
Kot piše v vladnem dogovoru na poslansko vprašanje glede prihodnosti izrabe geotermalne energije v Sloveniji, ima Eko sklad trenutno odprt javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti. Nanj se lahko prijavijo občine za postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov energije.

Največji potencial imajo področja Lendave, Črenšovcev in Dobrovnika

Predlog posodobitve Akcijskega načrta za OVE, ki je trenutno v fazi sprejemanja, med predvidenimi ukrepi za dosego ciljev do leta 2020 navaja tudi izrabo geotermije pri zagotavljanju učinkovitega koriščenja toplote pri rabi termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in rabi plitve geotermalne energije (raba termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov in vgradnje geotermalnih toplotnih črpalk za izkoriščanje plitve geotermalne energije). Identificirana je možnost izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne energije v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem na področju Lendave, Črenšovcev in Dobrovnika.

“Geološki zavod Slovenije na osnovi razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v Sloveniji nerealno pričakovati proizvodnjo električne energije iz geotermalne toplote do leta 2020. Uvajanje sistemov izkoriščanja geotermije je potrebno urediti tudi na zakonodajni ravni.”

Aktivnosti v zvezi s spodbujanjem uporabe geotermalne energije se sicer izvajajo prek različnih projektov in deležnikov, med pomembnejšimi je Geološki zavod Slovenije, ki skrbi za pripravo kart in zemljevidov s potenciali geotermalne energije. Ena do aktivnosti je tudi priprava karte plitve geotermije, ki bo dostopna širši javnosti. Ministrstvi, pristojni za energijo in varstvo okolja, pa s slovenskimi podjetji sodelujeta tudi pri razpisu evropskega projekta ERA-NET Geothermica, ki se osredotoča na rabo geotermalne energije srednje in visoke entalpije za neposredno ogrevanje in proizvodnjo električne energije.