Galerija-Muzej Lendava: V času zaprtja urejali in pripravljali prostore za postavitev treh novih stalnih razstav

GML je v letu 2020 redno in strokovno opravljal naloge javne službe varovanja premične kulturne dediščine občine Lendava in širše. Pretežni del ciljev, ki so si jih zastavili za leto 2020, so kljub dvakrat razglašeni epidemiji in posledično temu dvakrat za daljše obdobje zaprti ustanovi, uspeli uresničiti. “Kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije nas veseli, da nas je v kratkem obdobju, ko so naša vrata lahko bila odprta, gibanje med državami in občinami pa je bilo zelo omejeno, obiskalo 9.587 gostov, kar je primerljivo z obiskom izpred desetletja. Naj spomnimo še, da je zavod leta 2018 in 2019 beležil krepko čez 30.000 obiskovalcev,” sporočajo.
“Zaradi epidemije je iz objektivnih razlogov primerjava doseganja ciljev v letu 2020 praktično nemogoča in nerealna z letom 2019. Okoliščine in možnosti poslovanja so bile milo rečeno zaostrene, nepričakovane in so od slehernega izmed nas zahtevale nenehno prilagajanje na nove okoliščine in delovanje. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo glede na izjemno težko leto zadovoljni z uspehom. Organizacija dela in komunikacija sta bili zaradi epidemije oteženi, a s sodelovanjem in izkušnjami zaposlenih smo uspeli premostiti vse ovire, ki so nas pestile zaradi nepričakovanih okoliščin,” je uvodoma dejal Dubravko Baumgartner, direktor Zavoda Galerija-Muzej Lendava. V letu 2020 so si prizadevali, da so s pridobljenimi sredstvi, ki so bila skromnejša kot leto poprej, ravnali namensko in gospodarno ter izjemno varčno. Ocenjujejo, da smo z lastnim delom, trudom in znanjem ustanovitelju prihranili več deset tisoč evrov. Tekoče so spremljali stroške ter razpoložljiva sredstva in izvajali dejavnosti v skladu z omejenimi možnostmi na vseh področjih. Trudili so se tudi pri pridobivanju dodatnih sredstev, s katerimi so v težkih časih ključno prispevali k ustrezni izvedbi možnega programa. Poudarjajo, da so kljub težkim gospodarskim razmeram z donacijami posluh za njihovo delo izkazale različne ustanove in gospodarske družbe.

“Ob tem pa želimo izpostaviti, da smo bili zaposleni kljub zaprtim vratom ustanove zaradi epidemije ves čas aktivni. Čeprav so bila vrata našega zavoda pretežni del lanskega leta zaprta, smo se trudili v največji možni meri ohraniti stik z našimi obiskovalci in tistimi, ki bodo to še postali. Preko spletne strani, družabnih omrežij in medijev smo zainteresirano javnost obveščali o aktualnih razmerah, preventivnih ukrepih za zajezitev epidemije. Predvsem pa smo ta čas izkoristili za to, da smo predstavili različne zgodovinske dogodke v zvezi z našim zavodom, mestom, občino in regijo. Sodelavci so virtualno predstavili tudi zanimive eksponate, predmete, umetniška dela, ki jih hrani naš muzej. Obenem so na ta način spoznali tudi posameznike, ki so pomembno prispevali h kulturnemu razvoju območja, na katerem opravljamo svoje poslanstvo. Zaposleni smo v obdobju zaprtja, ko nismo smeli sprejemati obiskovalcev, skrbeli za urejanje in evidentiranje arhivskega gradiva, selitev in ureditev depoja, urejali in pripravljali prostore za postavitev treh novih stalnih razstav, ki jih bomo odprli letos, predvidoma 18. maja, ob mednarodnem muzejskem dnevu. Za celovito adaptacijo nadstropja severnega trakta lendavskega gradu se je zavod odločil že leta 2019, v sklopu katerega smo načrtovali ureditev nove stalne arheološke, etnološke in sakralne razstave,” je še dejal Dubravko Baumgartner.

Dubravko Baumgartner

Tri nove razstave

Na lendavskem gradu bo že kmalu na ogled nova stalna arheološka razstava z naslovom Zemlja, ogenj, voda. Arheološka dediščina Lendave in okolice, ki je plod sodelovanja Galerije-muzeja Lendava in Pomurskega muzeja Murska Sobota. Zbirki doslej razstavljenih predmetov z Olorisa pri Dolnjem Lakošu, so dodali številne nove najdbe iz večjih arheoloških zaščitnih izkopavanj, ki so se izvajala pred gradnjo pomurske hitre ceste, pa tudi nekaterih drugih. Razstavljeni predmeti, katerih časovni razpon zajema okoli pet in pol tisočletij, odstirajo življenje tukajšnjih prebivalcev od starejše bakrene dobe in vse do visokega srednjega veka. Kustos omenjene razstave je Samo Sankovič, arheolog in sodelavec Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Nova stalna razstava z naslovom Etnološka dediščina Lendave z okolico in narodnostno mešanega območja z madžarskim prebivalstvom, na okoli 60 kvadratnih metrih površine, bo ponudila celovit pregled etnološke dediščine našega kraja s pomočjo strokovnih besedil, slikovnega gradiva in pristnih predmetov v lasti muzeja. Nova etnološka razstava se bo tematsko navezovala na že leta 2006 postavljeno stalno razstavo z naslovom Kultura hetiškega ljudskega tekstila. Slednja se bo letos prav tako vsebinsko in vizualno posodobila. Avtor nove stalne etnološke razstave je etnolog dr. Zoltan Kepe, višji kustos Galerije-Muzeja Lendava.

Tretja nova stalna razstava z naslovom Sakralna dediščina Lendave in okolice, ki je v nastajanju na hodniku severnega trakta lendavskega gradu, na interdisciplinaren način (zgodovina, etnologija, kulturna antropologija) s pomočjo lastnih muzealij, slikovnega gradiva in strokovnega besedila, bo predstavljala značilnosti sakralne dediščine Lendave in okolice. Sakralna dediščina namreč spada med najbogatejši in najzanimivejši del kulturne dediščine. “Z novo stalno razstavo in sodobno interpretacijo sakralne dediščine Lendave in okolice želimo dvigniti zavest glede varovanja sakralne dediščine tako pri lokalnem prebivalstvu, kot pri obiskovalcih lendavskega muzeja oz. virtualnega muzeja na naši spletni strani. Razstava, katere avtor je dr. Zoltan Kepe, višji kustos lendavskega muzeja, predstavlja značilnosti vseh štirih zgodovinskih verskih skupnosti (rimskokatoliške, evangeličanske, kalvinske, judovske) lendavskega območja ter etnološke značilnosti ljudskega verovanja lokalnega prebivalstva v preteklosti,” je zaključil Baumgartner.

Galerija-Muzej Lendava je bila ustanovljena leta 1973 v sklopu Kulturne skupnosti Lendava, kot samostojni javni zavod pa deluje od leta 1996. Ustanoviteljici zavoda sta Občina Lendava in Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava. Galerija-Muzej Lendava je edini zavod v občini, ki izvaja strokovno raziskovalno in znanstveno delo na področju zgodovine, etnologije, kulturne antropologije in umetnostne zgodovine. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je Galeriji-Muzeju Lendava leta 2013 podelilo pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij. To pomeni tudi sofinanciranje s strani resornega ministrstva. Brez tega statusa sofinanciranje namreč ne bi bilo možno. Ključno poslanstvo našega zavoda je identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, interpretiranje, hranjenje, varovanje in predstavitev premične in nesnovne kulturne dediščine na območju občine Lendava in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.