FOTO: V Odrancih nastaja Center kulturne dediščine – Prekmurska hiša

Občina Odranci se je z investicijskim projektom “Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša” skupaj s projektnimi partnerji iz okoliškega lokalnega območja prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Pri dobrih ljudeh, ki je financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
V Odrancih gradijo Center kulturne dediščine – Prekmursko hišo. V notranjosti te se predvideva ureditev tradicionalnih prekmurskih prostorov parme (muzeja), “gümle,” prostorov za promocijo in spremljajočih stranišč. Novi prostori bodo omogočali izvedbo operacijskih aktivnosti v sklopu oblikovanja novega turističnega produkta “Zgodbe z gümle” – Popotovanje skozi čas, ki bo poleg prekmurske vključeval tudi romsko nesnovno kulturno dediščino. Novi prostori bodo omogočali tudi nadgradnjo dosedanje turistične ponudbe za obiskovalce in turiste (ogled in vstopnine za muzej, možnost “taborniške” nočitve v parmi).

Enega ključnih prostorov novozgrajene prekmurske hiše tvori prostor “gümlo,” ki predstavlja pomemben artefakt podeželske arhitekturne dediščine, na katero je vezana pestra paleta tradicionalnih (med-)kulturnih praks oz. žive (med-)kulturne dediščine podeželskega območja LAS PDL. Izraz (med-)kulturna nesnovna dediščina je uporabljen iz razloga, ker bo nov turistični produkt (poleg prekmurske) vključeval tudi romsko nesnovno kulturno dediščino, katera se je v časih, ko so Romi – nomadi (“s čergami”) popotovali iz kraja v kraj, prezentirala na kmečkih gümlih.

Zato bodo v okviru operacijskih aktivnosti (z identificiranjem, dokumentiranjem, ovrednotenjem, zaščito, razvojem in promocijo ter prenosom na mlajše generacije) »oživljene nekdanje zgodbe s prekmurskega kmečkega gümla« in valvolizirane v obliki inovativnega kulturno-turističnega produkta “Zgodbe z gümle” – Popotovanje skozi čas, s katerim se bo po eni strani prispevalo k trajnostnemu ohranjanju nesnovne (med-)kulturne dediščine podeželja, po drugi strani pa pomembno bogatilo kulturno-turistično ponudbo območja tako Odrancev kakor tudi območja LAS PDL kot celote.

Gre za dolgoročno naravnano operacijo, saj bodo v vzpostavljenem objektu zagotovljene možnosti za nadaljnjo izvajanje dejavnosti običajev in ohranjanje podeželske dediščine, tudi na drugih segmetnih (ne le na romsko-podeželski dediščini, ki je predmet te operacije).