FOTO: Širitev vrtca v Turnišču se bliža zaključku

Junija letos so se v Turnišču začela rekonstrukcija dela Večnamenskega centra za širitev vrtca. Gradbena dela se počasi zaključujejo. Z izvedbo projekta bodo pridobljeni novi prostori, natančneje dve igralnici za drugo starostno obdobje, torej 22 otrok na posamezno igralnico.
Občina Turnišče, investitor, je načrtovala izvedbo projekta v dveh fazah. V prvi fazi, ki se bo kmalu zaključila, projekt predvideva rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela večnamenskega objekta v vrtec ter dozidavo, za katero je investitor že imel urejeno gradbeno dovoljenje. Prizidala se je pokrita terasa na jugovzhodni strani za potrebe igralnice in prizidal se je vetrolov na severovzhodni strani. V drugi fazi se je izvedla prizidava večnamenskega prostora za potrebe vrtca dimenzije 12,72 m x 11,45 m, ki se je izvedla med obstoječim vrtcem in večnamenskim objektom. Za potrebe druge faze, torej prizidave, so bila pridobljena sofinancerska sredstva s strani pristojnega ministrstva.

Vrtec Turnišče s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe za vzgojo, izobraževanje in varstvo otrok na območju Očine Turnišče, ki zajema KS Turnišče, KS Renkovci, KS Nedelica, KS Gomilica. Vrtec obsega pet igralnic v vrtcu in dve igralnici v šoli ter vse druge potrebne bivalne prostore za izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela in lastno kuhinjo. V vrtcu je zaposlenih 20 oseb od tega 16 strokovnih delavcev in 4 tehnični delavci.

FOTO: Občina Turnišče