Finančna sredstva: V sejni dvorani PMSNS predstavili nov javni razpis

V sklopu novinarske konference je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) predstavila javni razpis za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024.
V državnem proračunu se vsako leto določijo nepovratne finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejši razvoj območij, kjer živita. Finančne spodbude v državnem proračunu se dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z RRA, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo. Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti sprejme Vlada.

Program je torej namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja. S štiriletnim programom za obdobje od 2017 do 2020 so dosegli naslednje rezultate:

Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu

 • Število gospodarskih subjektov, vključenih v sofinancirane projekte, je bilo 17
 • Število ustvarjenih novih delovnih mest je bilo 14

Ukrep 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov

 • Število izvedenih programov vzpostavitve in nadgradnje etnografskih hiš je bilo 5

Ukrep 4: Promocija območja in podpora pri izvajanju programa

 • Vzpostavljena je bila spletna stran muravidek.re
 • Ustvarjeni sta bili dve novi delovni mesti

Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Programsko območje sega od severnega dela Slovenije in zajema del območja na Goričkem vse do upravne enote Lendava. V programsko območje so vključene občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava. V posameznih navedenih občinah delujejo tudi občinske samoupravne narodne skupnosti. Na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 je 80 % pripadnikov madžarske narodnosti v Sloveniji živelo na tem območju. Na Programskem območju je stopnja brezposelnosti najvišja v občini Dobrovnik (23,5%), sledi ji Občina Lendava (20,7%), najnižja pa v občini Moravske Toplice (16,1%), vendar še vedno višja od slovenskega povprečja.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so vsaj 12 mesecev registrirani po zakonu o gospodarskih družbah, ter imajo svoj sedež na upravičenem območju, prav tako vsaj 12 mesecev.

Najvišji in najnižji znesek zaprošenih sredstev bosta določena v razpisni dokumentaciji po posameznem proračunskem letu. Najvišji znesek zaprošenih sredstev bo omejen s pravilom de minimis, pri čemer podjetje v treh zaporednih koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000 evrov (oziroma 100.000 evrov, če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju, ali nova pomoč de minimis presega dovoljeno višino pomoči de minimis, se upoštevajo vse pretekle, v zadnjih treh letih prejete pomoči po pravilu de minimis, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

Namen ukrepa je s sofinanciranjem novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (MSP) spodbuditi gospodarski razvoj območij, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti. Ukrep bo izveden z javnimi razpisi, z osrednjim ciljem rasti in razvoja MSP preko novih naložb in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z naložbami na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti. Slednje želimo aktivno vključiti v razvoj programskega območja. Nadaljnji cilji so še:

 • zvišati neto dodane vrednosti gospodarstva v programskem območju;
 • mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti širitev in posodobitev njihovih proizvodnih zmogljivosti;
 • povečati gospodarski razvoj programskega območja;
 • povečati zaposlitvene priložnosti na programskem območju;
 • povečati privlačnosti Programskega območja s turističnega vidika;
 • spodbujati razvoj novih proizvodov in storitev, tehnologij in tehnoloških inovacij.

V omenjenem ukrepu 1 je na voljo 300 tisoč evrov.