Evropska sredstva za spodbujanje podjetništva na Goričkem

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt “Spodbujanje podjetništva na območju KP Goričko.” Za dobrega 1,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šalovci, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 570 tisoč evrov.
V okviru projekta bo zgrajena komunalna infrastruktura za potrebe nove poslovne cone Šalovci, in sicer priključek na regionalno cesto kot tudi nova dostopna cesta s pločniki, vodovodno omrežje, kanalizacija, električno omrežje in javna razsvetljava. Občina Šalovci namerava s projektom spodbuditi razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, omogočiti obstoječim in novim podjetjem pogoje za optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti ter s tem ustvarjati nova delovna mesta in spodbuditi razvoj Goričkega.

Na Občino Šalovci so v preteklih letih že bili naslovljene razmeroma številne pobude različnih investitorjev po vlaganju v nove poslovne kapacitete, oziroma po možnosti izvajanja dejavnosti na primerno urejenih zemljiščih, vendar pa so morali biti zavrnjeni zaradi neustreznih pogojev. S tem pa se izgubljajo priložnosti, da bi se v obmejnem ruralnem prostoru okrepile ekonomske dejavnosti, katere bi pomenile temelj dolgoročnega obstoja in prosperitete lokalne skupnosti. Tehnične rešitve projekta so znane in sledijo običajnim postopkom ureditve obrtno-poslovnih con. Cona v Šalovcih ne bo med večjimi, saj bo locirana na skupni površini 31.061 m2.

Učinki projekta bodo zlahka merljivi in preverljivi: to bodo vsa odkupljena in ustrezno komunalno oz. infrastrukturno opremljena zemljišča, skladno z OPN-jem za namene obrtno-poslovne cone. Rezultati projekta pa bodo višje število domačih in tujih obrtnikov, podjetnikov in/ali investitorjev, ki bodo v naslednjih letih po dokončanju cone tam začeli opravljati svojo dejavnost. Povsem natančno napovedati njihovo število je nemogoče, predvideva pa se lahko, da bo v prihajajočih letih to obrtno-poslovno cono za svojo dejavnost izrabilo 5 podjetnikov ali obrtnikov. Kljub relativni majhnosti same cone (v primerjavi z nekaterimi drugimi conami) je celotni projekt za tako majhno občino, kot so Šalovci, dokaj zahteven. Zato pa je obdobje načrtovane realizacije projekta zastavljeno dovolj dolgo (5 let), da ne bi prišlo do nepotrebnih ali nepričakovanih zamud.

Kot pomembno primerjalno prednost tega projekta posebej izpostavljamo bližino tovorne železniške postaje na Hodošu (pribi. 1,5 km), kar omogoča enostavno in učinkovito logistično-transportno povezavo s strankami in drugimi logističnimi in trgovskimi središči. Lokacija obrtne cone Šalovci ob mednarodni železniški progi in v neposredni bližini mejnega prehoda z Madžarsko predstavlja odlično izhodišče za poslovanje z madžarskimi poslovnimi partnerji in strankami, kakor tudi ostalimi deželami vzhodne Evrope.