Enkratna denarna pomoč iz proračuna Občine Lendava v višini do 250 evrov

V sredini julija je Občina Lendava objavila javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči iz proračuna Občine Lendava v letu 2018. Za sredstva lahko upravičenci zaprosite do konca letošnjega leta oziroma do končne razdelitve namenjenih sredstev.
Predmet objavljenega javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči posameznikom in družinam Občine Lendava za pokrivanje nujnih življenjskih potrebščin, za plačilo režijskih stroškov ali stroškov povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine. Upravičenci do enkratne denarne pomoči so posamezniki oz. družine, ki so občani občine Lendava in imajo na območju občine prijavljeno stalno prebivališče ter dokazujejo svojo upravičenost do denarne pomoči z mnenjem z obrazložitvijo preverljivih dejstev pristojnega centra za socialno delo.

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, priloge s katerimi upravičenec dokazuje dejansko materialno stanje občana ali njegove družine, mnenje pristojnega centra za socialno delo in morebitna dokazila za potrebe ugotavljanja ali je upravičenec res upravičen do teh sredstev. Občina Lendava ima skupno rezerviranih 7.500 evrov denarnih sredstev, o upravičenosti in višini denarne pomoči (do 250 evrov) pa odloči župan. Prejemnik enkratne denarne pomoči bo moral podati izjavo o namenski porabi sredstev, kar potrdi pristojni center za socialno delo.