Energetska sanacija javnih objektov: Občina bi to reševala z javno-zasebnim partnerstvom

Občina Lendava je lastnica kar nekaj objektov, ki imajo status javnih objektov in so potrebni energetske obnove. “Občinski svet občine Lendava je ugotovil obstoj javnega interesa, da se projekti energetske obnove javnih objektov v lasti Občine Lendava in krajevnih skupnosti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva.”
Občina Lendava je lastnica kar nekaj objektov, ki imajo status javnih objektov in so potrebni energetske obnove. Temeljni cilj predlaganega in tudi sprejetega sklepa je bila ugotovitev javnega interesa za izvedbo projektov energetske obnove javnih objektov v lasti Občine Lendava in krajevnih skupnosti in da se ti projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Javni interes predstavlja potreba po izgradnji javne infrastrukture in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev občinskega proračuna.

Občina Lendava razpolaga z objekti javne infrastrukture. V proračunu občine niso predvidena oz. zagotovljena sredstva, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti obnovo vseh javnih objektov z vidika energetske sanacije. Tako občina sama finančno ni zmožna pristopiti k izvedbi teh projektov in je za realizacijo potrebno zagotoviti finančne vire na drug, primeren način, eden izmed katerih je tudi javno-zasebno partnerstvo.

Občina na podlagi statistike drugih občin predvideva, da bi z izbiro primernega partnerja pri določenem projektu pridobila približno 50-odstotkov potrebnih sredstev in bi glede na ocenjeno vrednost posamezne investicije delitev določenega projekta na javni in zasebni del, bila v razmerju 50-odstotkov občina in 50-odstotkov zasebni partner. Seveda pa bo to razmerje bolj točno določeno za vsak projekt javno-zasebnega partnerstva posebej.

Nadaljnji postopek

Občinska uprava bo sedaj, po sprejetem predlaganega sklepa pristopila k pripravi identifikacij projektov, ki bi bili primerni za izvedbo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Nato bo v posebnem predhodnem postopku in na podlagi investicijskega elaborata ugotovila obstoj pogojev za izvedbo javno-zasebnega partnerstva ter pristopila k pripravi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za posamezni projekt, ki ga bo predložila občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.