Ekonomska cena vrtca v lendavski občini bo nekoliko nižja

Na minuli redni seji Občine Lendava so prisotni občinski svetniki obravnavali nov predlog cen programov Vrtca Lendava, ki veljajo od 1. januarja 2020 dalje. Trenutno še veljavne cene so bile potrjene letos meseca marca.
Vrtec Lendava je javni vrtec, ki ga je ustanovila Občina Lendava, ob soustanoviteljstvu Madžarske samoupravne skupnost občine Lendava. S Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je predpisan način izračuna cene programov, bistveni elementi, načini usklajevanja, itd. Trenutno veljavne cene so bile potrjene letos meseca marca.

V skladu s pravilnikom bi se uskladitev cen naj praviloma izvedla enkrat letno oz. če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Zaradi vnovičnih sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in kadrovskih sprememb, ki vplivajo na stroške dela je uskladitev cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda potrebna saj stroški dela predstavljajo bistveni element ekonomske cene.

Cene

je vrtec predlagal ukinitev subvencije za programe v kombiniranih oddelkih, znižanje subvencije za programe 1. starostnega obdobja iz 11 % na 4 % in dodelitev subvencije za programe 2. starostnega obdobja v višini 6 %. Tako bi se cene, ki so izhodišče za izračun plačila staršev v vseh programih, znižale za približno 7 evrov. Prav tako bi se znižal tudi skupni znesek subvencij (za približno 800,00 evrov mesečno), ki ga občina zagotavlja vrtcu, torej bi bila obremenitev proračuna iz tega naslova nižja.

Vendar je bil na seji občinskega sveta predstavljen predlog občinske uprave, da se subvencija ohrani na letošnji ravni (približno v višini 5.400,00 evrov mesečno) in se tako zagotovi znižanje vseh cen, ki so izhodišče za izračun plačila staršem za približno 11 evrov. To pomeni, da je občinski svet sprejel predlog, da se veljavne cene znižajo v oddelkih 1. starostnega obdobja za 5 %, v kombiniranih oddelkih za 1 % in v oddelkih 2. starostnega obdobja za 7 %. Do subvencije so upravičeni vsi starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava/Lendvai Óvoda.

Nove spremembe se nanašajo tudi na strošek neporabljenih živil, ki sedaj znaša 1,60 evrov na dan. Prav tako se je spremenil časovni okvir glede koriščenja rezervacije med letom, ki ni več vezan na koledarsko leto, temveč na šolsko leto. Slednje je smiselno predvsem zaradi lažjega elektronskega vodenja in sprotnega spremljanja že izkoriščenih rezervacij med šolskim letom.

Majhna sprememba pa je tudi pri določilih glede zagotavljanja časa prihodov in odhodov otrok v vrtec. Sprememba se nanaša na dve enoti DE II Lendava in DE I Lendava, in sicer mora po novem vrtec v enoti DE II Lendava prilagoditi odpiralni in zapiralni čas ob izkazani potrebi staršev za najmanj sedem otrok, v DE I Lendava pa za najmanj dva otroka. Vsa ostala določila glede dodatnih ugodnosti za starše ostajajo nespremenjena.