DZ sprejel sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za plinovod Lendava – Ljutomer

Na 138. redni seji Vlade Republike Slovenije, ki se je odvijala včeraj, so prisotni med drugim sprejeli sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod, ki bo potekal na relaciji Lendava Ljutomer in pri tem skupno prečkal pet občin.
Vlada je na včerajšnji 138. redni seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod R15/1 Lendava– Ljutomer in imenovala delovno skupine za njegovo pripravo. Pobudnik tega DPN je Ministrstvo za infrastrukturo.

Osnovni cilj tega prenosnega plinovoda je zagotoviti povezavo slovenskega in madžarskega prenosnega plinovodnega sistema. Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občin: Lendava, Velika Polana, Črenšovci, Razkrižje in Ljutomer.

Delovno skupino za pripravo DPN sestavljajo predstavnik pobudnika DPN, ki je Ministrstvo za infrastrukturo, predstavnik Plinovodi d.o.o., ki je investitor DPN in predstavnica koordinatorja DPN, ki je Ministrstvo za okolje in prostor.

Celotni sistem bo sicer potekal od Madžarske do Kidričevega

Intekonekcija Madžarska – Slovenija v smeri Nagykanizsa -Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Ljutomer – Kidričevo bo povezala do sedaj nepovezana prenosna sistema Slovenije in Madžarske. Omogočila bo dostop slovenskih dobaviteljev do madžarskih podzemnih skladišč in dostop madžarskih dobaviteljev do virov plina v Italiji in severnem Jadranu ter povečala zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom tako Slovenijo s smeri vzhodnih dobavnih virov, kot tudi Madžarsko z virov Italiji in severnem Jadranu.

Prenosni plinovod Madžarska – Slovenija bo potekal v dolžini 114 km, od katerih bo 72 km po slovenskem ozemlju. Planiran premer plinovodnih cevi je 500 mm, zagotovljena zmogljivost pa 38,1 GWh/dan.

Plinovod

Prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava bo sestavljal cevovod z vsemi pripadajočimi postroji in postajami. Nahaja se pretežno pod površino zemlje, razen na območjih plinovodnih objektov (merilne regulacijske postaje). Za plinovod bodo uporabljene jeklene cevi, tovarniško izolirane s polietilensko izolacijo. Cevi bodo spojene z varjenjem, prav tako tudi vse armature, ki se nahajajo na podzemnem delu plinovoda.

Trasa plinovoda dolžine približno 9 km poteka od stične točke na slovensko–madžarski meji, ki leži severno od avtoceste A5, proti jugu do lokacije mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se nahaja ob načrtovanem platoju za mejno merilno regulacijsko postajo Pince na prenosnem plinovodu M9 Lendava – Kidričevo jugovzhodno od avtocestnega postajališča Pince.

Pri tem poteku prečka avtocesto A5.Iz mejne merilno regulacijske postaje Pince se usmeri trasa proti zahodu in poteka na južni strani avtoceste A5 v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava–Kidričevo mimo območja Speedway stadiona Petišovci in naselja Petišovci.

Zahodno od naselja Petišovci se trasa v skupnem koridorju z načrtovanim prenosnim plinovodom M9 Lendava – Kidričevo usmeri proti severu in nato severno od arheološkega najdišča Ivankovci (Trimlini, EŠD 23585) proti vzhodu ter se naveže na obstoječo Merilno regulacijsko postajo Lendava, ki je predvidena za razširitev.

Mejna merilno regulacijska postaja Pince je načrtovana v neposredni bližini že načrtovane mejne merilno regulacijske postaje Pince, ki se načrtuje v sklopu Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo (14)

Javna razgrnitev projekta je potekala lansko leto

Javna razgrnitev je potekala od 22 avgusta do 22. septembra 2016 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor in v prostorih Občine Lendava. Javna obravnava navedenega gradiva pa je potekala dne 6. septembra 2016 v prostorih Občine Lendava.

V naslednji fazi je predvidena javna razgrnitev osnutka DPN, poročila o vplivih na okolje in idejnega projekta, ko bo gradivo izdelano in potrjeno s strani pristojnih organov. Skladno s terminskim planom MOP, bo javna razgrnitev omenjenih gradiv potekala v aprilu 2017.