Dvojezično območje: Več kot 50 let stara manjšinska šolska modela bo potrebno nadgraditi

Vlada je določila besedilo novele Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ta prinaša novosti, ki  zagotavljajo večjo kakovost in posodabljanje dvojezičnega šolstva v Prekmurju oziroma na Obali. Obstoječa manjšinska šolska modela namreč veljata že več kot petdeset let, praksa pa je pokazala, da ju je potrebno nadgraditi.
Zakonske spremembe obstoječim področjem vzgoje in izobraževanja, na katerih imajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti posebne pravice, dodaja višješolsko strokovno izobraževanje ter področje vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami.

Novela tudi določa, da morajo biti na dvojezičnem območju učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi objavljeni dvojezično ter da se za učence in dijake dvojezičnih šol zagotovijo dvojezične naloge za vsa tekmovanja iz znanja (razen slovenščine in madžarščine), ki so (so)financirana iz javnih sredstev. Poleg tega se omogoča pravica, da lahko starši otroka vpišejo v šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezično šolo tudi, če živijo izven narodnostno mešanega območja. Hkrati bi osnovne šole izven narodnostno mešanih območij v primeru, če je na šoli vsaj pet učencev, pripadnikov posamezne narodne skupnosti, morale omogočati tudi interesno dejavnost učenja italijanskega oziroma madžarskega jezika.

Spreminja se način odločanja v svetih dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer tako, da se narodni skupnosti omogoči večji vpliv na organizacijo vsebin vzgojno-izobraževalnega dela. Zakon spreminja tudi pogoje glede znanja učnega jezika narodne skupnosti in opravljanja strokovnega izpita.

Novost se nanaša še na organizacijo Zavoda RS za šolstvo, znotraj katerega se za razvojno, svetovalno delo in strokovno podporo na področju šolstva narodnosti zagotovi delovanje posebne strokovne službe za šolstvo narodnosti.