Dobrovnik: Za šport 9 tisočakov, za kulturo 3 tisočake, za turizem 3 tisočake in pol

Letni program športa v Občini Dobrovnik za leto 2017 zagotavlja, da bo Občina Dobrovnik iz občinskega proračuna za leto 2017 izvajalcem športnih programov namenila 9.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev

Iz proračuna Občine Dobrovnik se za proračunsko leto 2017 zagotovijo sredstva za dotacije društvom na področju športa in sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.

Športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dobrovnik.

Tri tisočake za kulturo

Iz proračuna Občine Dobrovnik se v letu 2017 sofinancira redna dejavnosti ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa, oz. tisti njihovi programi ali projekti, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih javnih sredstev.

Višina razpoložljivih sredstev za namen sofinanciranja javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik za leto 2017 je 3.000,00 EUR.

Tri tisočake in pol za turizem

Višina razpoložljivih sredstev za namen sofinanciranja turističnih programov in projektov s področja turizma v Občini Dobrovnik za leto 2017 je 3.500,00 EUR. Programe bodo ocenili v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.

Ostala društva in organizacije?

Letni program ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik za leto 2017 je pripravljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik. S tem programom se določajo cilji, vsebine, upravičenci in obseg sredstev namenjenih za sofinanciranje programov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik, torej tistih, ki niso registrirana kot kulturna, turistična oziroma športna društva ali organizacije.

Višina razpoložljivih sredstev za namen sofinanciranja programov in projektov ostalih društev v Občini Dobrovnik za leto 2017 je 2.000,00 EUR.