Do 5. junija se lahko prijavite na razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov

Občina Lendava je pred nekaj dnevi na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi na svoji spletni strani v rubriki Aktualni razpisi, objavila javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov. Interesenti se na razpis lahko prijavite najkasneje do 5. junija.

Javni razpis se nanaša na sofinanciranje neformalnih kulturnih programov, ki so v javnem interesu Občine Lendava. “Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod,” pojasnjujejo v opisu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki bodo v letu 2017 izvedeni na območju Občine Lendava ter sofinancirani iz proračuna Občine Lendava. Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti, ustreza kulturnim, umetniškim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto ali kontinuirano več let.

Izvajalci programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetnik, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin, ki izvajajo programe pretežno za prebivalce Občine Lendava in tudi delujejo na območju Občine Lendava.

Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Lendava. Komisija pravočasne in popolne vloge upravičenih predlagateljev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, vrednoti na podlagi določenih razpisnih kriterijev. Komisija o svojem delu sestavi poročilo s predlogom razdelitve sredstev.

Višina razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za ta javni razpis znaša za leto 2017 35.000,00 EUR. Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.