Dijaki in študenti bodo tudi letos lahko delali na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti

Občina Lendava se je tudi letos odločila, da bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje in sicer na način, da bo omogočila študentsko in dijaško delo. Na spletni strani občine je bil objavljen javni poziv, preko katerega se bodo ti lahko vključili v program del.
Občina Lendava bo tudi letošnje prihajajoče poletje omogočila občasna pogodbena dela v lokalnem okolju. Šlo bo za dela s področja turizma, kulture in raznih storitvenih dejavnosti. Posamezni študent bo lahko opravil največ 100 ur dela, posamezni dijak 50. Plačilo bo izvedeno preko študentske napotnice, dela so v lokalnem interesu, urna postavka pa znaša 5,99 evrov na uro. Poletno delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, v občinski upravi, ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana s strani Občine Lendava.

Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta 2019 (dijaki) oziroma do 30. septembra (študenti). Višina razpoložljivih sredstev letos znaša 23.397,00 evrov, kar ustreza kvoti 3.300 delovnih ur (2.200 ur za študente in 1.100 ur za dijake). “Namen študentskega in dijaškega dela je njihovo vključevanje v lokalno okolje ter omogočanje spoznavanja del na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti, pridobivanje delovnih izkušenj in krepitev delovnih navad.

Javni poziv se je pričel izvajati včeraj in ostaja odprt do razdelitve kvote 3.300 predvidenih ur (2.200 ur za študente — 22 študentov po 100 ur in 1.100 ur za dijake — 22 dijakov po 50 ur) oziroma najdlje do 21.6.2019. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako sredo do dokončne razdelitve kvote ur oziroma najdlje do konca razpisnega roka ter končno odpiranje 26.6.2019 (zadnji sklop). Občina Lendava bo z izbranimi kandidati in izvajalci pri katerih bo študent opravljal delo sklenila tripartitno pogodbe o izvajanju študentskega dela v okviru katere se bodo dorekle vse podrobnosti glede opravljanja študentskega dela.

Pogoji:

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki v popolnosti izpolnjujejo naslednje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu:
– Stalno bivališče v občini Lendava
– Starost nad 15 let
– Status dijaka oz. študenta
– Strinjanje z razpisnimi pogoji.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem pozivu predlagatelji izkažejo z naslednjimi prilogami, ki štejejo kot obvezne:
– Potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2018/19,
– Podpisan Obrazec št. 1 o opredeljenem obsegu počitniškega dela,
– Izjava kandidata, da se strinja z razpisnimi pogoji.

Javni poziv >>
Obrazci >>