Dejavnost organa skupne občinske uprave bo razširjena

Po sedaj veljavnem odloku organ skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje opravlja naloge na 4 področjih, ki jih določa zakon, zaradi širitve dejavnosti tega organa pa ustanoviteljice želijo v izvajanje temu organu prenesti tudi naloge na področju pravne službe, varstva okolja, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.
Občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje so leta 2009 ustanovile organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, konec leta 2011 pa so zaradi razširitve dejavnosti tega organa in zaradi na novo urejenih razmerij med občinami ustanoviteljicami, kakor tudi zaradi nekaterih sprememb v poslovanju tega organa sprejele novi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, katere sedež je v Lendavi. Z navedenim odlokom so občine ustanoviteljice določile skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva, urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb.

Tako bi javnih uslužbenci zaposleni v organu skupne občinske uprave za vse občine ustanoviteljice opravljale poleg dosedanjih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva, urejanja prostora, ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb še naloge na področju pravne službe, varstva okolja, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Iz navedenega je ob upoštevanju določila 26. člena Zakona o financiranju občin ugotoviti, da Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje ne bo pristojen opravljati nalog le iz področja notranje revizije in področja občinskega pravobranilstva, saj občine ustanoviteljice tega organa v tem trenutku nimajo na razpolago kompetentnega kadra, vse ostale dejavnosti oziroma naloge, ki jih določa 26. člen Zakona o javnih financah pa bo organ skupne občinske uprave ob zagotavljanju kadrovskih virov lahko opravljal.

Z razširitvijo dejavnosti bodo občine deležne tudi višjega sofinanciranja iz državnega proračuna, kar bo dodatno znižalo stroške občin ustanovitelji iz naslova delovnih razmeri in materialnih stroškov za opravljanje nalog za katere so občine zadolžene.

Trenutno je v organu skupne občinske uprave zaposlenih 10 javnih uslužbencev, ena zaposlitev v tem organu je bila izvedena na podlagi internega natečaja za zaposlitvijo v Občini Dobrovnik kot bivšem delodajalcu. Iz naslova ustanoviteljstva tega organa bosta s strani občine Dobrovnik in občine Kobilje izvedeni še dve zaposlitvi, ena zaposlitev v tem organu pa bo izvedena preko občinske uprave občine Lendava. Tako je predvideno, da bo v letu 2020 v tem organu zaposlenih skupaj 13 javnih uslužbencev.