Danes na testiranje zaposleni v vzgoji in izobraževanju, jutri v šole prva triada in odprtje vrtcev

Danes se za učitelje in vzgojitelje v regijah, kjer epidemiološka situacija to dopušča, odvija množično testiranje. Če bo njihov test negativen, bodo s poukom začeli v torek, kos e v šole vrača prva triada. Enako velja za vzgojiteljice in vzgojitelje iz vrtcev.
“Eden ključnih ukrepov, ki ga priporočajo tako pri Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropskem centru za nalezljive bolezni in tudi slovenske strokovne inštitucije, je testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pred začetkom pouka in potem periodično vsaj enkrat na teden,” je na eni izmed minulih novinarski konferenci vlade poudarila Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Testiranje bo potekalo skladno z dogovorom med šolo in zdravstvenim domom, o tem, kdaj in kje naj se zglasijo vzgojitelji in učitelji, pa jih je obvestilo vodstvo njihove šole. “Takšen bolj fleksibilen način organizacije testiranja smo definirali v protokolu testiranja, ki smo ga zapisali na ministrstvu,” je povedala Petričeva.

Zdravstveni domovi so koordinator testiranja na območju, ki ga pokrivajo, pri tem pa lahko k sodelovanju povabijo tudi koncesionarje. Tam, kjer bo število potrebnih testiranj preveliko ali gre za zelo oddaljene šole oziroma vrtce, bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo sodelovanje pooblaščenih mobilnih enot. Šole in zdravstveni domovi se bodo tudi dogovorili, kako naj zaposleni prihajajo na testiranje.

“Odklanjanje testiranja je kršitev”

“Prepričani smo, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v vrtcih in šolah v veliki večini pred vrnitvijo vseh otrok v vrtce in učenk ter učencev v izobraževanje v učilnicah odgovorno pristopili tudi k testiranju, saj je to družbena odgovornost vsakega posameznika. Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev upoštevanja določil objavljene odredbe Ministrstva za zdravje. Za dodatno varnost zaposlenih vodstvom zavodov priporočamo tudi, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih maska za zaposlene zagotovijo uporabo varnejših mask tipa FFP-2, za učenke/učence pa staršem svetujejo ali morda v določenih količinah zagotovijo, seveda skladno z njihovi načrti in odločitvami, uporabo kirurških mask,” so sporočili iz Ministrstva za zdravje.

V Lendavi danes testiranje za občane skrajšano

Testiranje na SARS-COV-2 s hitrimi antigenskimi testi bo zaradi testiranja zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih prihodnji danes, v ponedeljek, 25. januarja, potekalo po skrajšanem urniku. Testiranje pred Centrom za zaščito in reševanje Lendava bo za tiste občane, ki nimajo simptomov okužbe in niso v izolaciji oziroma karanteni, organizirano med 12.00 in 14.30 uro.

Izvajanje pouka po modelu C

Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, vzgojno-izobraževalno delo izvajajo v okviru zmožnosti.

Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Medtem pa se za učence od 4. do 9. razreda pouk izvaja na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, pa ravnatelj lahko odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda.

Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo. V kolikor je mogoče, učenci tudi malicajo v učilnicah. Tudi učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo – šola mora pri tem voditi natančno evidenco. Po modelu C se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Pred povratkom dela učencev v šolske klopi, bodo v ponedeljek vsi zaposleni, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opravili hitro testiranje. Kot je pojasnila ministrica Simona Kustec, bo testiranje po navodilu in sklepu ministrstva za zdravje obvezno. Kot je naznanila ministrica za šolstvo in šport dr. Simona Kustec, bodo v skladu s priporočili NIJZ-ja vsi zaposleni ves čas v šoli in vrtcih morali nositi zaščitne maske. Za učenke in učenci prve tirade pa bo nošenje mask obvezno izven učilnice oziroma mehurčka.