CSD Pomurje, enota Lendava: Bo Eriko Verbančič zamenjala Mateja Pamič?

Center za socialno delo Pomurje je sredi junija pri Zavodu za zaposlovanje objavil prosto delovno mesto pomočnika direktorja na Centru za socialno delo Pomurje, enota Lendava. Na razpis sta se prijavili dve kandidatki. Kot najprimernejša kandidatka je bila izbrana Mateja Pamič, sicer že zaposlena na Centru za socialno delo Pomurje, enota Lendava. Trenutna vodja Erika Verbančič odhaja v pokoj.
“Izbrana kandidatka, Mateja Pamič, je magistrica upravnih ved. Na Centru za socialno delo Pomurje, enota Lendava je zaposlena že vrsto let. Kot strokovna delavka za področje (eno ali več) izvaja javna pooblastila in socialno varstvene storitve. Kot dolgoletna strokovna delavka na Enoti Lendava zelo dobro pozna organizacijo dela te enote, njene prednosti in pomanjkljivosti, ima izdelano jasno vizijo kako še izboljšati delo na Enoti Lendava in je strokovno kompetentna za opravljanje nalog pomočnice direktorice. Trudila se bo izboljšati kakovost življenja upravičencev, vzpodbujala bo uporabnike k aktivnemu sodelovanju pri zagotavljanju svoje socialne varnosti in zagotavljala strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, pri tem pa je pripravljena sodelovati z lokalno skupnostjo, nevladnim sektorjem, policijo, šolami, zdravstvom, sodišči in ostalimi institucijami,” je zapisala Sandra Fekonja, Direktorica centra za socialno delo.

Center za socialno delo Pomurje je Občini Lendava kot lokalni skupnosti, na območju katere so prostori enote centra posredoval vlogo za podajo mnenja k imenovanju pomočnika direktorja za Enoto Lendava in sicer najpozneje do 25.8.2021. Občinski svetniki temo obravnavajo na korespondenčni seji, ki se bo zaključila prihajajočo sredo. Po naših informacijah bodo občinski svetniki Pamičevi podali pozitivno mnenje, pozitivno mnenje njenemu imenovanju pa je sicer že podala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je organ občinskega sveta. Mnenje omenjene komisije je neobvezujoče, a ji občinski svetniki praviloma sledijo. Kandidatka bo svoj mandat nastopila s 1.9.2021, ta pa traja 5 let.