Covid-19: Zdravstveni dom Lendava v letu 2020

Tudi Zdravstveni dom Lendava je v letu 2020 zaznamoval Covid-19, ki se je prebil v praktično vse pore našega življenja. Delo v zdravstvenem domu se je zelo spremenilo, prilagoditi pa so se morali novim razmeram, zaradi česar so posledično delo v vseh službah reorganizirali.
V času prvega in drugega vala epidemije bolezni Covid-19 se je, zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb, delo v zdravstvenem domu Lendava zelo spremenilo. Prilagoditi so se morali novim razmeram, zato so delo v vseh službah reorganizirali. V prvem valu epidemije, od marca do konca maja 2020, so v ambulantah ZD in ZP izvajali le administrativna dela. “Pregled pri osebnem zdravniku je bil možen samo na podlagi predhodne najave in posveta z medicinskim osebjem (po telefonu ali e-pošti). Osebni zdravnik je, glede na zdravstvene težave pacientov, strokovno presodil o načinu obravnave, ki je bila potrebna, po e-pošti, po telefonu ali neposredno s kliničnim pregledom. Za akutno obolele, brez simptomov za Covid-19, smo preglede izvajali v dežurni ambulanti, bolnike s simptomi na Covid-19 pa smo, do 1.10.2020, napotovali v COVID ambulanto pri ZD Murska Sobota,” je zapisala direktorica, Olga Požgai Horvat.

S 1.10.2020 je tudi pri ZD Lendava, v dve zabojnikih, začela delovati Covid-19 ambulanta. Tja so usmerjali bolnike s sumom na okužbo, z znaki okužbe s Covid-19 oz. že potrjene pozitivne bolnike na Covid-19, na pregled oz. na odvzem brisa. Vstop v ZD oz. v ZP je bil (in še vedno je) omejen in poteka izključno preko triažnega mesta. Zdravstveni delavci v zdravstvenem domu so bili (in še vedno so) polno vpeti v aktivnosti za zmanjšanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 in obravnavo okuženih oz. obolelih s tem virusom, saj je velik delež teh bolnikov ostajal v oskrbi na primarni ravni.

“Tako za paciente, kot za zaposlene smo pripravili pisna navodila o ravnanju, s posebnim poudarkom, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe. Delo tudi v obeh DSO, v Lendavi in Veliki Polani, smo zaradi epidemije prilagodili nastali situaciji. Pri osmih splošnih/družinskih ambulantah delujejo tudi referenčne ambulante, ki izvajajo program preventivnih aktivnosti za odrasle, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Število obravnavanih pacientov se je zaradi razmer zmanjšalo,” je še zapisala Požgai Horvatova.

Zaradi razmer povezanih z epidemijo, ko so se izvajale reorganizacije in premeščanje kadrov, delovanje zdravstvenega doma ni bilo primerljivo s preteklimi leti. Kadrovske težave so nastale zaradi odsotnosti zaposlenih, ki so se okužili z novim koronavirusom ali so bili v izolaciji zaradi stika z okuženim. “Pri reševanju kadrovskih problemov je bila izjemnega pomena pripadnost zaposlenih kolektivu in pozitiven odnos do pacientov. Dodatno nagrajevanje je pomemben vzvod za doseganje dobrih delovnih rezultatov, še zlasti kadar je potrebno odpravljati ali preprečevati nedopustne nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela. Zdravstveni zavod je bil v trenutnih razmerah soočen z visokimi dodatnimi stroški, ki so posledica nabav zaščitne opreme, dodatkov po kolektivnih pogodbah za zdravstvene delavce in sodelavce, izplačil za nadure in drugih stroškov. Poleg tega so zdravstveni zavodi zaradi sprejetih vladnih odlokov omejeni pri izvajanju zdravstvenih storitev in s tem neupravičeni do vseh prihodkov po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,” je zapisala direktorica.

Zaradi pričakovanega povečanja potreb po oskrbi covid-19 pacientov s hujšim poslabšanjem v okviru NMP je bila sprejeta Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči z dne 16.10. Ta je predvidevala vključitev vsaj 20% zmogljivosti izvajalcev prevozov pacientov za izvajanje nujnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19. To je omogočilo, da so odložljive prevoze pacientov s potrjeno boleznijo covid-19 izvedle ekipe izven sistema NMP. Služba NMP Lendava od ponovne razglasitve epidemije opravlja poleg nujnih intervencij tudi vse hišne obiske na območju UE Lendava. Delo je potekalo v posebnih pogojih, zaradi preprečevanja širjenja okužb smo opravljali delo v popolni varovalni opremi.

Dodatki

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, pa v prvem odstavku 71. člena določa, da je javni uslužbenec, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša največ 100 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Javni uslužbenci, ki so upravičenci do dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS so lahko iz naslova tega dodatka in dodatka iz 71. člena ZIUZEOP za delo v času epidemije prejeli skupaj največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega (tretji odstavek 71. člena ZIUZEOP).

Direktorica zavoda je sprejela sklep, na podlagi katerega je bil zaposlenim dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39.člena KPJS in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu ZIUZEOP za čas od 12.3.2020 od 18.ure dalje do 30.04.2020 izplačan pri plači za mesec april 2020. Za obdobje od 01.05.2020 do 31.05.2020 pa je bilo 60% dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS in 44% dodatka po 71. členu ZIUZEOP izplačanega pri plači za mesec julij. Preostanek izplačila do polnih ur prisotnosti po 11. točki 39. člena KPJS je bil izplačan v mesecu novembru.