Čistilna naprava na Hotizi več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določeno, naročen je predlog sanacije naprave

Čistilno napravo na Hotizi kapacitete 950 populacijskih enot, sestavljajo trije Emšerjevi usedalniki, trije ekorol valji in trije končni usedalniki. Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000 in od izgradnje ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen tekočega vzdrževanja. Sistem kanalizacije je na Hotizi samostojen, čistilna naprava pa več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določeno.
Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove. S poročila o obratovalnem monitoringu za čistilno napravo Hotiza za leto 2019, katerega je izdelalo Komunalno podjetje Ptuj, je razvidno, da je čistilna naprava Hotiza v letu 2019 z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda čezmerno obremenjevala okolje s parametrom BPK5, saj je mejna vrednost 30 mg/l, ki je določena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, bila presežena v obeh meritvah v letu 2019 in sicer je znašala 35,1 in 35,4 mg/l.

Poročilo obratovalnega monitoringa iz meseca julija 2020, kaže, da so vsi izmerjeni parametri obratovanja v dovoljenih mejah, vendar je dejstvo, da so ekoroli na čistilni napravi obrabljeni v tolikšni meri, da obratovanje čistilne naprave več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določeno s prej navedeno Uredbo. Na podlagi Odločbe Inšpektorata za okolje in prostor, z dne 9.10.2020 in v dogovoru z Občino Lendava, je izvajalec gospodarske javne službe naročil predlog sanacije čistilne naprave. Predlog sanacije je izdelalo podjetje KALKEM d.o.o., ta pa predvideva spremembo tehnologije čiščenja in sicer namesto sedanjih ekorolov se predlaga čiščenje odpadnih voda z areacijo (vpihovanje zraka).

V naselju Hotiza je izgrajen ločen kanalizacijski sistem. Po ločenem kanalizacijskem sistemu se odvajajo komunalna in industrijska odpadna voda skupaj, medtem ko se padavinska voda s sistemom ne meša. Kanalizacijski sistem obsega cca 5.939 m cevovodov, dve prečrpališči in čistilno napravo, ki so v funkciji od leta 2000.