Čistilna naprava na Hotizi: Sanacije še ne bo tako hitro

Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Ta je neustrezna in jo je potrebno sanirati, na kar je opozorila že inšpekcija. Časa za sanacijo je sicer do konca letošnjega leta, a bodo na občini prosili za podaljšanje roka, saj izvajalec za izvedbo del ni bil izbran.
Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove. Ta pa je v načrtu že več let. Omenjena čistilna naprava namreč zaradi svoje zastarelosti z odvajanjem prečiščenih odpadnih voda čezmerno obremenjuje okolje s parametrom BPK5, (biokemijska potreba po kisiku v petih dneh) saj je mejna vrednost 30 mg/l, hotiška čistilna naprava pa mejno vrednost presega za od 5,1 – 5,4 mg/l. Poročilo obratovalnega monitoringa iz meseca julija 2020, kaže, da so vsi izmerjeni parametri obratovanja v dovoljenih mejah, vendar je dejstvo, da so ekoroli na čistilni napravi obrabljeni v tolikšni meri, da obratovanje čistilne naprave več ne zagotavlja obratovanja v mejah kot je to določen.

A kot kaže, sanacije še ne bo tako hitro. Javno naročilo je bilo objavljeno 21. septembra, interesenti pa so se nanj lahko prijavili do 1. oktobra. Na omenjeno javno naročilo se je prijavilo eno podjetje, to je domače gradbeno podjetje Legartis. Ponujena cena (333.239 evrov) je bila višja od razpoložljivih sredstev, v javno naročilo so bila vključena pogajanja za končno ponudbeno ceno, ki pa so bila neuspešna. Naročnik (Občina Lendava) se je tako odločil, da ponujeno ponudbo zavrne in postopek javnega naročila zaključi. Kot smo uspeli izvedeti, bo Občina Lendava pristojno inšpekcijo zaprosila za podaljšanje roka za odpravo neskladnosti.

In kaj obsegajo dela? K čistilni napravi bi se prizidal nov biološki bazen tlorisne velikosti 9,7m x 5,7m, posodobila se bi tudi tehnologija čiščenja. Čistilna naprava je bila izgrajena leta 2000 in od izgradnje ni bilo izvedenih nobenih večjih posegov, razen tekočega vzdrževanja.