Čistilna naprava na Hotizi je potrebna prenove, a zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom

Čistilna naprava na Hotizi je potrebna prenove, a slednja zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom čiščenja odpadnih voda. Naselje Hotiza je edino naselje v občini s svojo čistilno napravo, preostala naselja z mestom Lendava uporabljajo čistilno napravo v Čentibi.
Čeprav je kanalizacijsko omrežje na Hotizi v solidnem stanju, deluje brez večjih težav in v letu 2019 na sistemu odvajanja niso potrebna vlaganja, pa enako ne gre trditi za tamkajšnjo čistilno napravo. Naselje Hotiza je edino naselje v občini, ki ima svojo čistilno napravo, ki pa je potrebna prenove, a slednja zaenkrat še zadostuje predpisanim parametrom čiščenja odpadnih voda.

Izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda, to je javno podjetje EKo-Park d.o.o. ocenjuje, da je čistilna naprava na Hotizi potrebna obnove, saj se v obnovo predhodna leta ni vlagalo, ko je upravljavec tamkajšnje čistilne naprave bila Krajevna skupnost. Od leta 2014 s čistilno napravo upravlja EKo-Park d.o.o., ki Občini Lendava tudi nakazuje zbrano najemnino iz tega naslova izvajanja javne službe, kar predstavlja namenski vir za reinvestiranje v čistilno napravo.

Odbor za okolje in prostor, ki je program obravnaval na svoji zadnji seji je mnenja, da je pred vlaganjem v čistilno napravo Hotiza (predvidena vlaganja niso majhna, gre za okrog 100 tisoč evrov), potrebno izdelati natančno študijo upravičenosti investicij za različne možnosti načina ureditve čiščenja odpadnih voda v naselju Hotiza oziroma na celotnem območju občine, in sicer naslednje variante:
– povezava kanalizacijskega omrežja Hotiza na kanalizacijsko omrežje občine, katere odpadne vode se čistijo na ČNL d.o.o. v Čentibi: To bi bilo približno 4-krat dražje od prenove, ozko grlo pa sta cevovoda v Lakošu in v Trimlinih.
– obnova čistilne naprave na Hotizi z ohranitvijo ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Hotiza,
– izgradnja več manjših komunalnih čistilnih naprav, v katerih bi se odpadne vode iz posameznih naselij čistile (razbremenitev trenutnih visokih stroškov prečrpavanj), na osnovi katerih bi se lažje odločali.

Predvideno je, da bo čistilna naprava na Hotizi letošnje leto prečistila 30.000 m3 odpadnih voda, kar je približno enako količini predhodnega leta. Kanalizacijski sistem na Hotizi obsega približno 5.939 m cevovodov, 2 prečrpališči in 1 čistilna naprava, ki so v funkciji od leta 2000.