CEROP se je odzval na marčevsko porevizijsko poročilo Računskega sodišča: “Ugotovitve Računskega sodišča so vsekakor zelo enostranske …”

Po dobrih dveh letih revidiranja poslovanja javnega podjetja Cerop v letih 2015 do 2018, o katerem se je v regijskih medijih obširno pisalo, je Računsko sodišče konec meseca marca 2021 izdalo še porevizijsko poročilo, v katerem je ocenilo popravljalne ukrepe javnega podjetja in 27 občin ustanoviteljic. Ocenilo jih je vsaj kot delno zadovoljive, če že ne kot zadovoljive. “Navedeno pomeni, da je Računsko sodišče zaključilo postopek revizije z ugotovitvijo, da pri poslovanju podjetja in nadzoru občin ustanoviteljic ni prišlo do hudih kršitev dobrega poslovanja in da nadaljnji postopki niso potrebni,” so v teh dneh sporočili iz CEROPa.
V revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) o pravilnosti poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje CEROP) pri oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: GJS) in o pravilnosti poslovanja 27 občin ustanoviteljic javnega podjetja CEROP pri določanju cen storitev izvajanja GJS v letih 2017 in 2018 izreklo negativno mnenje ter ocenilo, da je bilo poslovanje javnega podjetja CEROP pri izvajanju dejavnosti in ravnanje občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018 neučinkovito.

Ker vse razkrite nepravilnosti in nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od javnega podjetja CEROP in občin ustanoviteljic zahtevalo predložitev odzivnih poročil. Javno podjetje CEROP in občine ustanoviteljice so v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložili odzivna poročila. V odzivnem poročilu javnega podjetja CEROP, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Franc Cipot, direktor javnega podjetja CEROP, v odzivnem poročilu Občine Puconci, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba Ludvik Novak, župan Občine Puconci, in v odzivnem poročilu, ki ga je podala  Občina Tišina, kot predstavnica sveta ustanoviteljic javnega podjetja CEROP, v imenu vseh občin ustanoviteljic in ki so ga s podpisom in pečatom potrdile odgovorne osebe občin ustanoviteljic, župani.

V porevizijskem postopku so pregledali odzivna poročila ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.

CEROP: “Ugotovitve Računskega sodišča so vsekakor zelo enostranske …”

“Že pred izdajo revizijskega poročila je podjetje izvedlo večino ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki pa so bile formalne narave. Iz tega razloga je sodišče v revizijskem poročilu podjetju Cerop naložilo zgolj tri ukrepe, ki jih je podjetje tudi že realiziralo. Ob podpori pravnih strokovnjakov Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo v podjetju poskušali pojasniti dosedanji način delovanja podjetja Računskemu sodišču, kar bi v bistvenem delu lahko spremenilo odločitve sodišča, vendar pri tem ni bilo s strani revizorjev nobenega razumevanja. Potrebnega razumevanja s strani Računskega sodišča niso bile deležne niti občine ustanoviteljice.

Ugotovitve Računskega sodišča so vsekakor zelo enostranske, ker se je presojalo poslovanje podjetja le na osnovi sodil o odvisnosti podjetja od ustanoviteljic in principa uporabe presežka tržnih dejavnosti, niso pa bili v sodila zajeti temeljni postulati, zaradi katerih je bilo podjetje ustanovljeno in tudi ne ekonomski dosežki, kakor tudi ne širši družbeni vpliv podjetja na socialne razmere v ruralnem območju, kjer deluje. Podjetje je v letih svojega obstoja doseglo izjemne premike pri ravnanju z odpadki na ravni regije in s tem v celoti izpolnilo zastavljene okoljske cilje ob njegovi ustanovitvi, saj se je glede na količino odloženih odpadkov in vrsto odloženih odpadkov obremenitev okolja, z vidika nastajanja toplogrednih plinov zaradi odlaganja odpadkov, v 10 letih zmanjšala za 85%, ob tem, da se je količina vseh odpadkov povečala za 60%!

Ob takšnih rezultatih obdelave vseh vrst odpadkov je ostala obremenitev gospodinjstev s stroški za tovrsten način ravnanja s komunalnimi odpadki med najnižjimi v državi, kar je svojevrsten obliž na socialno stanje v regiji. Pri nizkih cenah ne gre za to, da so stroški nižji, ker podjetje slabo plačuje ljudi, ki delajo v res težkih razmerah, temveč je na to vplivalo izjemno prizadevanje vodstva podjetja, da se pridobi zunanje (izven regije – na trgu) dodatne storitve obdelave odpadkov in tam ustvari pomembna razlika v ceni, ki omogoča, da se iz teh presežkov pokriva del fiksnih stroškov, ki bi sicer bremenili ceno javne službe. Tovrstni pristop je omogočil tudi to, da se je v podjetju Cerop zaposlilo dodatnih 50 ljudi v času največje krize v Pomurju, ko je zaradi stečajev velikih družb (Mura, Panonka, Pomurka…) ostalo brez dela veliko relativno mladih ljudi, večina brez kvalifikacij, predvsem iz socialno šibkih okolij,” so sporočili iz CEROPa.