Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, opozarja župana Občine Lendava, Janeza Magyarja

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik, je na Občino Lendava, natančneje županu Janezu Magyarju poslal opozorilo, glede pravilnosti izvedbe postopka imenovanja in razrešitve članov sveta zavoda KKC Lendava. Minister je med drugim zapisal da se “v KKC Lendava še nadalje izvajajo ravnanja, ki nimajo zakonite podlage.” Gre za grehe iz preteklosti?
Glede Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava je tokrat urgiral minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Ta je v dopisu, ki ga je naslovil na župana Občine Lendava Janeza Magyarja zapisal, da je po mnenju ministrstva pravno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov v svete javnih zavodov, ki ga je podal odvetnik Jure Horvat iz Murske Sobote, v nasprotju z Zakonom o zavodih in Zakonom o lokalni samoupravi. Z dopisom, ki ga je Občina Lendava prejela v sredini avgusta lani je ministrstvo med drugim sporočilo, da vztraja pri mnenju, ki ga je na zahtevo javnega zavoda KKC podalo v dopisu, v katerem so bile navedene posamezne določbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KKC Lendava, ki jih je potrebno uskladiti z zakonom.

Povratne informacije ni bilo

“Z vaše strani, kot organa, ki imate po (Zakonu o lokalni samoupravi) ZLS dolžnost, da predlagate občinskemu svetu, da o neustavnih oziroma nezakonitih določbah splošnega akta občine ponovno odloči na prvi naslednji seji oziroma, da zadržite izvajanje nezakonitega splošnega akta občine, nismo prejeli nobene povratne informacije, da ste pristopili k spremembi Odloka v delih, ki so v nasprotju z zakonom oz. v delih, ki so v nasprotju s samim seboj. Nasprotno, seznanjeni smo bili, da se na podlagi Odloka v KKC Lendava še nadalje izvajajo ravnanja, ki nimajo zakonite podlage v zakonu zato vam na podlagi 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) izrekamo naslednje o p o z o r i l o in predlagamo ukrep:

  • da na prvi naslednji redni seji občinskega sveta predlagate občinskemu svetu, da uskladi drugi odstavek 2. člena in tretji odstavek 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS, št. 31/2016; v nadaljevanju: Odlok) z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zato tudi izvršuje ustanoviteljske pravice za občino.

Imenovanja oziroma razrešitve predstavnikov na strani ustanovitelja lahko na podlagi 29. člena ZLS izvaja izključno občinski svet kot najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Glede na navedeno je Odlok v drugem odstavku 2. člena potrebno uskladiti s citirano zakonsko določbo tako, da se v drugem stavku črta besedilo »župan občine«, tako da se drugi stavek (smiselno) glasi: »Ustanoviteljske pravice izvaja občinski svet, kot je določeno v 32. členu tega odloka.«. Skladno z 29. členom ZLS je treba uskladiti tudi tretji odstavek 18. člena Odloka tako, da se besedilo »imenuje župan« nadomesti z besedilom »imenuje občinski svet«,” je zaključil minister.

Grehi iz preteklosti?

Kot kaže, minister Koritnik župana Občine Lendava, Janeza Magyarja opozarja zaradi grehov preteklega občinskega vodstva. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava (Uradni list RS, št. 31/2016) je bil sprejet leta 2016, sprejel ga je takratni občinski svet Občine Lendava in je bil podpisan s strani nekdanjega župana Občine Lendava, mag. Antona Balažeka. V praksi torej to pomeni, da je omenjeni Odlok praktično od svojega nastanka v delih nasprotju z zakonom in v delih v nasprotju s samim seboj. A navkljub vsemu, je omenjeni zavod pod takšnim odlokom deloval (in še deluje), ob tem pa se porajajo vprašanja, zakaj je odlok tako dolgo ostajal nespremenjen.