Bo pristojna inšpekcija preverila prijavno dokumentacijo za program “Madžarsko v Prekmurju”?

Pomurski poslanec mag. Dejan Židan je Vladi Republike Slovenije v zadnjih dneh lanskega decembra postavil pisno poslansko vprašanje glede pravilne uporabe slovenskega jezika na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki manjšine in glede finančnega spodbujanje učenja madžarščine kot maternega jezika na narodnostno mešanem območju Prekmurja. Inšpektorat RS za kulturo in medije bo na podlagi razpoložljivih informacij proučil zadevo in v primeru suma kršitve določil Zakona o javni rabi slovenščine v primeru prijavne dokumentacije za program “Madžarsko v Prekmurju” izvedel inšpekcijski nadzor.
“Starši otrok na dvojezičnem področju so mi pisali glede objavljenega razpisa Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja za program ‘Madžarsko v Prekmurju.’ Gre za enkratno štipendijo, ki bi se naj izplačala v enkratnem znesku (približno 300 EUR). V razpisu programa v točki 7. piše: ‘Upravičenec se zavezuje, da se bo do konca izobraževanja v osnovni ali srednji šoli madžarski jezik učil na ravni maternega jezika.’ V dopisu so še zapisali: ‘Razpis in pravilnik sta v slovenskem jeziku.’ Prijavni obrazec je dvojezičen, kjer pa je že madžarščina na prvem mestu. Kot tudi v logotipu društva. Sporno pa se pa mi tudi zdi, da upravičencem pošljejo dopis in pogodbo samo v madžarskem jeziku,” je v pisnem poslanskem vprašanju še zapisal mag. Židan.

Vlada odgovarja

“V okviru financiranja kulturnega programa madžarske narodne skupnosti, kjer Zavod za kulturo madžarske narodne skupnosti izvaja tudi aktivnosti za ohranjanje maternega jezika, ministrstvo, pristojno za kulturo ni financiralo omenjenega razpisa (Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja) oz. nagrad. Prav tako razpisa ni financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, niti z njim niso seznanjeni. Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja ni vpisano v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, deluje namreč pod okriljem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in dvojezičnih občin v Prekmurju.

Po Zakonu o javni rabi slovenščine navedena razpisna dokumentacija (dopis, pogodba) na dvojezičnem območju ne more biti samo v madžarskem jeziku, ker to ni v skladu s prvim odstavkom 20. člena, s prvim odstavkom 1. člena in 3. členom Zakona o javni rabi slovenščine, temveč mora biti obvezno v slovenskem jeziku, poleg tega pa lahko tudi v drugem jeziku.

Prvi odstavek 20. člena (javna obvestila in navodila) določa: »Javni opozorilni napisi, pisna ali govorna navodila, informacije in razglasi v Republiki Sloveniji so v slovenščini, kjer je to potrebno ali običajno, pa tudi v drugih jezikih.«

Prvi odstavek 1. člena (uvodna določba) določa: »Slovenski jezik (v nadaljevanju slovenščina) je uradni jezik Republike Slovenije. V njem poteka govorno in pisno sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina in kadar določbe mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, posebej dopuščajo tudi rabo drugih jezikov.«

3. člen (jezik narodnih skupnosti) določa: »Na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se javna raba italijanščine ali madžarščine kot uradnih jezikov zagotavlja na način, kot ta zakon ureja javno rabo slovenščine in v skladu z določbami posameznih področnih zakonov.«

Kršitve določb oziroma členov Zakona o javni rabi slovenščine na podlagi prijav posameznika ali organa obravnava pristojen inšpektorat, ki tudi sam lahko začne postopek. Inšpektorat RS za kulturo in medije bo na podlagi razpoložljivih informacij proučil zadevo in v primeru suma kršitve določil Zakona o javni rabi slovenščine izvedel inšpekcijski nadzor,” so mag. Židanu glede prijavne dokumentacije odgovorili iz Vlade Republike Slovenije.

Na podlagi pristojne zakonodaje je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport za madžarsko narodno skupnost v obdobju od 2011 do 2021 namenilo skupaj 107.764.670,55 mio evrov sredstev, od tega pa 99.398.063 mio evrov sredstev za spodbujanje učenja madžarščine kot materinega jezika, kar je razvidno iz tabele, ki prikazuje posamezna leta v obdobju od 2011 do 2021.