Bioplinarna: Zemlja ni prekomerno obremenjena, nasprotno je s Kopico

Po tem, ko je Občina Lendava naročila analizo vzorcev tal iz neposredne okolice bioplinarne, je opravljena analiza pokazala, da zemljina ni čezmerno obremenjena. Analize so med drugim pokazale še, da je potok Kopica v slabem stanju.
Čeprav je razvpita lendavska bioplinarna, ki je lansko leto dvigala veliko prahu, dlje časa “skrbela” za neprijetne vonjave, ki so se širile tudi več kilometrov naokoli, pa ta kot kaže ni čezmerno škodovala bližnji zemljini. To je v minulih dneh namreč pokazala analiza, ki jo je naročila Občina Lendava. Je pa bil analiziran tudi potok Kopica, ki pa je v slabem stanju, a kot so zapisali, se slabo stanje potoka “ne da neposredno pripisati posledicam delovanja bioplinarne,” saj je le-ta bi obremenjen že veliko prej.

Na sestanku, na katerem je poleg strokovne skupine bilo prisotno še vodstvo civilne iniciative, je obveljal skupni imenovalec, da je situacijo potrebno rešiti do konca. Civilna iniciativa je med drugim bila pozvana, da predstavi svoje ugotovitve in s tem pripomore k reševanju težave. Med drugim je Občina Lendava lastnike zemljišč pozvala k previdnosti glede odlaganja odpadnih snovi na kmetijska zemljišča. Ta lastnike poziva, da naj odlaganja ne dovolijo, v kolikor snovi niso ustrezno analizirane in v kolikor ni znan njihov izvor, saj lahko odlaganje raznih snovi iz bioplinarn oz. bioplinarne pomeni veliko tveganje tako za ljudi, kakor tudi za okolje. Fermentorje bioplinarne bo namreč kmalu (do konca marca) potrebno očistiti.

Občina Lendava je pri Skupnosti občin Slovenije podala pobudo za spremembo okoljske zakonodaje in sicer na način, da bi lokalnim skupnostim v določenih primerih priznali, da so stranke v postopku pri izdajanju okoljevarstvenih dovoljenj. Med drugim je lendavska Občina podala pobudo da bi država morala od investitorjev zahtevati bančno garancijo za sanacijo morebitne okoljske škode.

Lendavska bioplinarna več ne obratuje, a se v fermentorjih le-te še vedno nahajajo določene snovi oz. material, ki še naprej zaudarja. Fermentorje bo potrebno očistiti do konca marca. V kolikor tega ne bo storil lastnik, bo to morala storiti država na svoje stroške.

Izjava predstavnice civilne iniciative Petišovci, Nikoline Palnec, ki jo objavljamo v celoti

“Uvodoma bi pojasnila, da si je CI iniciativa Petišovci prizadevala sodelovati z Občino Lendava, saj smo se zavedali, da pri svojem delovanju potrebujemo njeno podporo, predvsem finančno. Podpisnikov in članov, ki jih kot predstavnica CI Petišovci zastopam, je več kot 1200, kar je ključnega pomena, da bi vsaj Občina stala ob strani svojim krajanom v iskanju sistemske rešitve.

V procesu reševanja navedene problematike bi poudarila, da ta ni nastala v letu 2017, temveč jo je civilna družba vzela v svoje roke in postavila temelje za začetek postopkov v boju proti vplivom iz bioplinarne družbe Ecos, to bi lahko Občina Lendava storila veliko prej, saj je razpolagala z dokumentacijo, s strokovnim znanjem, kapitalom ter politiko, za vse to pa je CI, ki sama ne razpolaga z zadostnim strokovnim znanjem potrebovala pomoč tako v procesu pridobivanja dokumentacije, preučitvi le te in ustreznimi usmeritvami v iskanju sistemskih rešitev, uvedbe postopkov, ustreznih zahtev vse to na podlagi ugotovitev po preučitvi zelo obsežne dokumentacije.

V kolikor bi občina imela interes in razpolagala z ustreznim strokovnim znanjem, ne bi bilo potrebe po oblikovanju civilne iniciative, saj bi se zadeva izhajajoč iz dokumentacije morala zaključiti veliko prej.

CI Petišovci so zaradi vseh dosedanjih aktivnosti nastali določeni stroški, katerih kritje je občina zavrnila. Tako smo z občino, pod vodstvom trenutnega župana, zaključili vsako obliko sodelovanja. Naj tudi pojasnim, da so me na Občini, seveda s časovnim zamikom, vključili v občinsko strokovno skupino. Seje, ki je potekala 17. 1. 2018 se nisem udeležila, saj sem bila nanjo povabljena zadnji trenutek, kljub temu, da iz pridobljene dokumentacije izhaja, da so za termin sestanka vedeli že v mesecu oktobru 2017. Kar jasno kaže o spoštovanju interesov in prizadevanju članov CI.

Seveda CI kljub različnim manevrom, ki bomo jih nedvomno predstavili javnosti, upam, da pravočasno še pred volitvami, ko upam, da bomo tudi dosegli glavni cilj po odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja, to je sanacija fermentorjev in okolice fermentorja navedne bioplinarne.

Kljub želji nekaterih, da nas s tem, ko nam finančno ne stojijo ob strani, podtikajo izjave, žalijo določene člane, poskušajo preusmeriti naše delovanje, ki je ciljno usmerjeno, s tem ko nas poskušajo zatreti v naših prizadevanjih, smo še zmeraj enotni kot smo bili na začetku. Pokazali smo, da smo enotni v prizadevanju za naše zdravo okolje. Upamo, da bodo naša enotna prizadevanja obudila tudi strast do spremembe še na katerem drugem področju. Poleg tega peljemo tudi vzporedni postopek z namenom razkritja vseh odgovornih za nastalo situacijo.

Ali je bila to samo država, ali še kakšen občinski organ… Zadeve ne bomo pustili, saj si želimo, da se bioplinarna umakne iz našega okolja. Krajani opažamo, da objekt kljub postopkom obratuje. Zadnje čase se iz bioplinarne širi smrad, ki ga je čutiti v Lakošu, Petišovcih, Trimlinih. Objekt se še ni saniral. Nove količine odpadkov naj ne bi dovažali, predeluje se tisto, kar je v bioplinarni ostalo. Ga. Turšičeva je glede tega na zadnjem našem sestanku povedala, da bi naj predelava tega ostanka trajala 3 mesece, sedaj je od tega že 6 mesecev.

Razpolagamo z dokumentacijo iz katere je razvidno, da v bioplinarni niso izvrševali obratovalnih monitoringov, kar je ključna podlaga za odvzem OVD. CI še čaka na pridobitev dodatne dokumentacije in odgovore glede podanih zahtev. Za dokumentacijo, ki smo jo pridobil, je bilo potrebno plačati. Občina zahteva, da jim pridobljeno dokumentacijo predamo, ki pa zaradi nadaljnjih postopkov potrebujemo, omogočili pa smo jim, da si lahko kadarkoli vpogledajo v pridobljeno dokumentacijo, kot tudi v naše zahtevke, dopise, urgence in odgovore v zvezi z njimi. ARSO je na podlagi z naše strani podane pobude z dne 19. 7. 2017, ki ga je ARSO prejel 24. 7. 2017, tudi uvedel ustrezen postopek. Iz pridobljene dokumentacije je razbrati, da je ARSO dne 10. 11. 2017 družbi Ecos Center – okoljske storitve d.o.o. Černelavci odposlal odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti odločbe.

Družba Ecos je podala pritožbo, ki jo je ARSO prejel dne 15. 12. 2017 in jo dne 19. 12. 2017 posredoval Ministrstvu za okolje in prostor. Želimo si, da bi ministrstvo v razumnem roku odločilo. Toliko o naših prizadevanjih oz. dosedanjem delu. Za podporo se zahvaljujemo vsem aktivnim članom, sedaj tudi gospodarstvenikom za finančno podporo, ko smo s strani Občine ostali brez te, g. Koncutu, g. Laju ter številnim drugim, ki jih bomo posebej izpostavili z namenom, da se vsi seznanijo, kdo smo tisti, ki smo se kljub očitkom, borili za dobro vseh prizadetih krajanov Občine Lendava.

Pripomnila bi, da smo za leto 2017 prejeli s strani Občine Lendava, preko razpisa, finančna sredstva v višini 500,00 EUR, ki pa so zadostovala za kritje mesečnih stroškov v zvezi z delovanjem CI.”