Bioplinarna: Narodnostni poslanec dr. László Göncz postavil ministrici za okolje poslansko vprašanje

Narodnostni poslanec dr. László Göncz je minuli petek dr. Milanu Brglezu, predsedniku Državnega zbora posredoval pisno poslansko vprašanje glede onesnaževanja okolja s strani Bioplinarne Lendava in ga naslovil na ministrico za okolje in prostor, Ireno Majcen. Pisno poslansko vprašanje objavljamo v celoti:
“Krajani občine Lendava so našo Poslansko pisarno v Lendavi ponovno opozorili na problem onesnaževanja okolja in širjenja neprijetnih vonjav s strani bioplinarne, s katero upravlja Ecos d.o.o. Černelavci, Gorička ulica 150, Murska Sobota. Kljub dosedanjim aktivnostim ministrstva in ostalih državnih organov, ministrico za okolje in prostor tudi sam ponovno opozarjam na alarmantno stanje. Obenem pa jo sprašujem, ali bodo pristojni organi glede na dejanske okoliščine ažurno ukrepali v prid ureditve razmer ter zagotavljanja normalnih pogojev bivanja v okolici Lendave?

Glavna inšpektorica na okoljskem inšpektoratu Dragica Hržica je občino Lendava obvestila, da je bil tamkajšnji bioplinarni izrečen ukrep prepovedi dovažanja in predelave odpadkov. Prepoved je prišla po večtedenskih pritožbah ljudi nad neznosnim smradom iz bioplinarne, a ljudje zaradi še vedno prisotnega smradu niso pomirjeni. Kljub izrečeni prepovedi predelave odpadkov smrad iz lendavske bioplinarne namreč ne popušča.

Glede na dejansko stanje lahko upravičeno predvidevamo, da celotni proizvodni proces v lendavski bioplinarni ne poteka v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Življenje v Lendavi in okolici je tako za več tisoč naših državljanov postalo neznosno. Kljub ukrepom pristojnih služb so prebivalci presenečeni, da se ne glede na jasne ugotovitve inšpekcijskih služb, skorajda ne zgodi nič. Odpadki ostajajo tam, kar prejudicira, da je nevarnost zelo velika. Dolgoročne posledice prav tako še niso znane, zato je prebivalstvo še posebej preplašeno, saj ne vedo kaj jih lahko prizadene in kako so dejansko ogroženi.

Naj spomnim, da je bilo za obratovanje bioplinarne ECOS Center izdano okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov in okoljevarstveno dovoljenje glede spusta emisij snovi v zrak. V mesecu maju 2017 je Inšpekcija Republike Slovenije za okolje in naravo prejela več prijav glede smradu iz bioplinarne. Uveden je bil inšpekcijski postopek in opravljenih je bilo osem izrednih inšpekcijskih pregledov. V inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da so v bioplinarni v decembru 2016 sprejeli več nelegalnih pošiljk odpadkov iz tujine. V zvezi z nelegalnimi pošiljkami odpadkov in zaradi grobih kršitev določil Uredbe o odpadkih je bila maja 2017 podjetju ECOS Center najprej izdana ustna odločba o prepovedi predelave odpadkov nelegalne pošiljke, ki je bila v juniju 2017 dopolnjena s pisno odločbo o odpravi nepravilnosti pri ravnanju z odpadki. Naloženo je bilo, da se razsute odpadke pospravi v ustrezne zabojnike in prekrije z nepropustno folijo.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti glede na okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov in grobih kršitev določil o ravnanju z odpadki je bila v mesecu juniju 2017 podjetju izdana ustna odločba o prepovedi prevzema blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda v napravo, do zagotovitve pravilne obdelave odpadkov. Med drugim je inšpekcijska služba določila, da je potrebno umakniti/počistiti iztečeno snov, ki izvira iz fermentorja bioplinarne in sicer iz bližnjega jarka na parceli.

Glede na še vedno alarmantno stanje, podjetje ECOS zahtev izrečenih odločb očitno ne spoštuje. Podjetju sta bila zato izdana sklepa o dovolitvi izvršbe, s katerima je zagroženo, da bo v primeru neizpolnjevanja zahtev, opravljena izvršba s prisilitvijo z izvedbo denarne kazni v višini 10.000,00 EUR.

Dne 28.6.2017 je bil opravljen kontrolni pregled. Z ustno odločbo je bila upravljavcu bioplinarne odrejena prepoved predelave odpadkov, ki so jih prevzeli od podjetja Kemis-Termoclean iz Hrvaške, do vzpostavitve zakonitega stanja. Bioplinarna je prevzela 786 “big-bag” vreč z “moko” in 17,7 ton mešane hrane s pretečenim rokom, in po naših informacijah je 600 “big-bag” vreč in večjo količino mešane hrane s pretečenim rokom kljub prepovedi predelala.

Podjetje je skladiščilo še približno 100 ton odpadkov in mešane embalaže. Ob pregledu je podjetje, ki upravlja z bioplinarno, podalo izjavo na zapisnik, da so odpadke predelali “zaradi pritiska javnosti.” Preostale razsute odpadke na skladiščnem platoju pa je stranka po izdani ustni odločbi inšpektorice očistila in prekrila z nepropustno folijo.

Uveden je bil postopek zaradi kršitve določil okoljevarstvenega dovoljenja in Uredbe o čezmejnem prevozu odpadkov. Oddelek za izdajo dovoljenj za čezmejne prevoze je na podlagi ugotovitev pristojne inšpektorice, da je bilo na to lokacijo pripeljanih več nezakonitih pošiljk odpadne hrane, skladno z določili uredbe o tem nemudoma obvestil pristojni organ Republike Hrvaške. Pristojni organ je 8.6.2017 potrdil, da so predmetni odpadki, ki so nerazvrščeni skladno z določili te uredbe o pošiljkah odpadkov, predmet postopka predhodne pisne prijave. Pristojni organ sosednje Hrvaške se je strinjal, da so bile pošiljke predmetnih odpadkov izvedene nezakonito, ne glede na to, da so bile poslane brez spremljajoče dokumentacije. Slovenski inšpektorat je ob tem zahteval, da se na Hrvaško vrne odpadna embalaža, ki je ostala od odpadkov, ki jih je bioplinarna že predelala in so bili nezakonito pripeljani v Slovenijo.

V okviru nadzora so bile ugotovljene nepravilnosti po okoljevarstvenem dovoljenju za obdelavo odpadkov. Prepovedan je prevzem blata, izčiščenja komunalnih odpadnih voda v napravo do zagotovitve pravilne obdelave podatkov. Zadeva traja od leta 2012, kar je zelo dolgo obdobje, in v tem času – kljub velikemu pritisku lokalnega prebivalstva – so bili sprejeti ukrepi pristojnih nadzornih služb neučinkoviti, saj je močan smrad iz bioplinarne še vedno prisoten.

Zaradi ugotovljenih nedoslednosti in nerazjasnjenih dvomov v zvezi z obratovanjem bioplinske elektrarne Ecos d.o.o. Lendava ter glede na strateške cilje varstva okolja in zdravja ljudi ter zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja, sprašujem ministrico ali bo od pristojnih služb ponovno zahtevala predstavitev analiz monitoringov ter poostren nadzor izvajanja določb okoljevarstvenega dovoljena? Ali bodo zaradi širjenja neprijetnih vonjav in splošne nevarnosti za zdravje ljudi ponovno proučili tudi upravičenost in ustreznost okoljevarstvenega dovoljenja?”