Bi imeli občinski Audi A6 2.0 TDI?

Občina Lendava je na podlagi določil 52. člena, v povezavi s 78. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo osebnega vozila znamke Audi A6 2.0 TDI.
Na Glavni ulici 20 so se odločili, da bodo na prodajo ponudili osebno vozilo znamke Audi A6 2.0 TDI, letnik 2006 (datum nabave: 28.11.2006), ki ga Občina Lendava prodaja po ceni 5.000,00 EUR brez DDV. Omenjeni osebni avtomobil ima 233.242 prevoženih km, predvsem prejšnji župan pa ga je uporabljal za službene namene -obiske. Nabavna vrednost osebnega vozila je bila 44.609,29 EUR, sedanja knjigovodska vrednost je 0,00 EUR, zato se v skladu z 78. členom ZSPDSLS-1 premično premoženje lahko proda po metodi neposredne pogodbe. Ker je vrednost premičnine izkustveno nižja od 10.000 EUR, upravljavec ni zakonsko vezan na cenitev premičnega premoženja.

“Osebno vozilo se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato v tem smislu pritožbe po sklenitvi pravnega posla ne bodo upoštevane. Upravljavec si pridružuje pravico, da lahko, brez da bi moral razlog posebej utemeljevati, postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. Upravljavec s ponudnikom, ki bo ponudil nižjo kupnino kot je določena v 2. točki, ne bo sklenil pravnega posla,” so sporočili iz Občine Lendava. Ponudbo lahko podajo zainteresirani subjekti do vključno 3. junija 2021. Če bo za sklenitev pravnega posla zainteresiranih več ponudnikov z isto ponujeno ceno, se bodo z njimi opravila pogajanja.