Bi imeli garažo? Občina Lendava jih daje v najem

Občina Lendava ima tri proste garaže, ki jih namerava oddati v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Po dve garaži se nahajata v Tomšičevi ulici, in v Kidričevi ulici.
Občina Lendava je lastnica treh garaž v Kidričevi ulici, devetih garaž v Ulici Heroja Mohorja in dvaindvajsetih garaž v Tomičevi ulici, od katerih trenutno v uporabo dajejo štiri. Ker je povpraševanje po najemu občinskih garaž v zadnjem letu bistveno večje od prostih kapacitet, bo Občina Lendava izvedla postopek javnega razpisa za oddajo v najem omenjenih štirih garaž v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer je višina najemnine določena na podlagi cenika izbranega cenilca.

Že lani določili novo višino najemnin

Za potrebe izvedbe postopka oddaje garaž v najem je bila sprejeta predmetna višina najemnine, ki je določena na podlagi cenitve, ki ga je izdelal izbran cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine. Določitev nove višine najemnine je potrebna, ker je višina najemnin občinskih garaž že vrsto let ista, saj je Občina Lendava te garaže skupaj z višino najemnine leta 2010 prevzela od Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji na podlagi Sporazuma o razdružitvi premoženja, pravic, obveznosti in terjatev Razvojnega javnega sklada Lendava – v likvidaciji in višine teh najemnin vse do danes ni spreminjala.

Občinski svet Občine Lendava je na svoji lanski, sedmi redni seji sprejel višino najemnine za garaže, ki so v lasti Občine Lendava in se dajo v najem. Izmera posamezne se giblje med 13 in 15 kvadratnimi metri, cena za najem posamezne pa je okrog 35 evrov z davkom na dodano vrednost. Občina bo posamezno garažo dala v najem za nedoločen čas, garaža bo v najem oddana po načelu videno-kupljeno, v podnajem se garaže ne bo smelo oddajati in najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v garažo in niti ne bo pridobil nikakršnih pravic na garaži na podlagi vlaganj.

Garaže