Aktivnosti za projekt razvojnega centra v Radmožancih se nadaljujejo

Zagotovo s finančno pomočjo Madžarske, a zaenkrat z željo tudi finančne podpore Slovenije, bo v naselju Radmožanci že kmalu zrasel vrtec za otroke s težavami v zgodnjem razvoju oz. z drugo besedo razvojni center. Ta bo zrasel na štirih parcelah, ki so v lasti Občine Lendava, ta pa jih bo brezplačno odsvojila v korist Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je Občini Lendava predstavila projekt razvojnega centra v Radmožancih, ki bi bil zgrajen na zemljiščih s parc. št. 2072, 2073, 2071/1 in 2071/2 vse k.o. Radmožanci, katerih zemljiškoknjižna lastnica je občina. Navedena zemljišča je občina kupila že lanskega leta, skladno s sprejetim Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018. Pomurska madžarska narodna skupnost je glede projekta Občini Lendava predstavila, da bo bistvena dejavnost centra zgodnja obravnava predšolskih otrok z odstopanji v razvoju, otrok s posebnimi potrebami in tudi tistih, ki so prepoznani kot rizični.

Ključna naloga razvojnega centra bodo preventivne dejavnosti in posledično preprečevanje ali zmanjševanje razvojnih zaostankov in morebitne socialne izključenosti ranljivih skupin. Preventivne dejavnosti in pravočasna zgodnja obravnava pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj in s tem na kakovost življenja celotne družine, kar dolgoročno izboljšuje socialno vključenost tako otrok kot tudi njihovih staršev.

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja (t. j. v Lendavi in njeni okolici) je bila zaznana potreba po tovrstni dejavnosti (zgodnji obravnavi), saj več kot 30 družin z našega dvojezičnega območja odhaja s svojimi otroci na obravnave v sosednjo Madžarsko. Potreba je bila zaznana tudi s strani vzgojiteljic v vrtcih, ki so s tem področjem premalo seznanjene in potrebujejo strokovno pomoč in krepitev kompetenc ter izobraževanja na to temo.

Zemljišče se lahko brezplačno odsvoji, a se po končani uporabi vrne

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se nepremično premoženje lahko brezplačno odsvoji, če je pridobitelj oseba javnega prava in je izražen javni interes. Javni interes se šteje za podan, če se nepremično premoženje nameni za vzgojo in izobraževanje, šport, zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo, znanost, kulturo, javno upravo, prometno, energetsko, komunalno in vodno infrastrukturo ali za potrebe obrambe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali za izvedbo omilitvenih ali izravnalnih ukrepov po predpisih o ohranjanju narave. Tako so izpolnjene tudi zakonske predpostavke, saj je Pomurska madžarska narodna skupnost pravna oseba javnega prava, prav tako pa je tudi podan javni interes, saj bi se pri dejavnosti centra prepletala področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva ter socialnega varstva. Če se odsvojena nepremičnina ne uporablja več za uresničevanje pogodbeno opredeljenega javnega interesa, je ta okoliščina razvezni razlog na strani odsvojitelja do izteka pogodbeno določenega obdobja veljavnosti prepovedi odsvojitve in obremenitve.

“S prenosom zemljišč bo občina prispevala k realizaciji izgradnje nujno potrebnega razvojnega centra, katerega bistvena dejavnost bo zgodnja obravnava predšolskih otrok z odstopanji v razvoju, otrok s posebnimi potrebami in tudi tistih, ki so prepoznani kot rizični. Z navedenim pa je podan tudi javni interes občine, saj se bodo zemljišča med drugim namenila tudi za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo …,” pa so zapisali pri Občini Lendava.