Aglomeracijo v Odrancih bo izvajal Pomgrad – Cestno podjetje d.d. Lipovci

Občina Odranci je minuli četrtek končala postopek javnega naročila za investicijo z naslovom “Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci” s tem, da se je podpisala izvajalska pogodba za izvedbo del s podjetjem Pomgrad – Cestno podjetje d.d. Lipovci. Pogodbo sta podpisala predstavnik izvajalca Jože Dominko in župan Občine Odranci Ivan Markoja. Gre za obnovo vseh poljskih poti na območju Občine Odranci, kar je druga faza projekta “Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci.”




Na komasacijskem območju Odranci v Občina Odranci prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na bogatem vodonosniku. To je proizvodno območje, kjer je zaradi naravnih danosti potrebna nadaljnja koncentracija in povečanje obsega pridelave. Območje je kmetijsko zelo intenzivno, s kvalitetnimi njivskimi površinami, vendar je kmetovanje oteženo zaradi velike razdrobljenosti parcel kmetijskih zemljišč. Le-ta povečujejo stroške pridelave, saj kmetje za obdelavo več manjših parcel porabijo več goriva, več časa, večji so stroški materiala za pridelavo, slabša je izraba kmetijske mehanizacije, hkrati pa kmetije ne morejo ustvariti optimalnega pridelka.

Glavni cilj investicije je racionalizacije in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški obdelave. V ta namen bo v prvi fazi agromelioracije izvedena komasacija. Komasacija na območju vasi Odranci bo obsegala zložbo parcel v smislu izboljšanja pogojev obdelave (združitev parcel posameznih lastnikov na eni lokaciji ter posege za zagotavljanje ustreznih okoljskih in estetskih razmer na območju) ter izvedbo agrotehničnih ukrepov (dostopne poti in ceste, ureditev površin) na površini 567 ha.

“V prvem delu je bilo komasiranih 550 hektarjev kmetijskih zemljišč. Ta postopek je pravnomočno končan in lastniki z letošnjim letom že obdelujejo nova zemljišča. V komasacijskem postopku so bila odmerjena tudi zemljišča za še manjkajoče kolesarske poti proti Bistricam in Melincem. V predstoječem projektu je predvidena izgradnja 21.000 metrov novih poti, 3.400 metrov rekonstrukcij poti, in okrog 8.000 m2 odstranitev zaraščenih površin. Pri novih poteh bosta zgrajeni tudi obvoznici okrog naselja in sicer ena s strani vasi Lipa in ena s strani Bistrice. Vrednost agromelioracijskih del znaša okrog 677.000 EUR in bo delno pokrita iz evropskih sredstev, konkretno iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, delno pa iz občinskega proračuna,” so sporočili iz Občine Odranci.