8. Javni razpis v okviru pomurskega zakona v obdobju 2010-2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo 8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017. Razpisanih je 6.000.000 evrov, od tega 3.000.000 evrov v letu 2016 in 3.000.000 evrov letu 2017. Rok za oddajo vlog je 9. april 2016, do 12.00 ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej upravičeno območje).

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.556,01 evra (vključno z vsemi davki).

Investicija mora ustrezati definiciji projekta. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na javni razpis.