22 tisočakov roma v Javni zavod Knjižnica kulturni center

Javni zavod Knjižnica-kulturni center Lendava bo prejel 22.000 evrov državnega denarja. Ministrstvo za finance in za slednjim še vlada sta predlog župana Janeza Magyarja iz sredine marca 2021 podprla.
Vlada je na minuli seji sprejela sklep o ugotovitvi javnega interesa, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin za leto 2021, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava, s sedežem v Lendavi, Glavna ulica 12, 9220 Lendava, za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v višini 22.000 EUR.

Program enote Kulturni center Lendava, ki je samostojna enota v okviru Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava in je predmet vloge za sofinanciranje po 67. členu ZUJIK, temelji na opravljanju kulturnih, promocijskih in informativnih dejavnostih, ki zagotavljajo možnost celovitejšega ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot narodnostno mešanega območja, s poudarkom na najvišji možni obliki multikulturnosti ter zagotavljanju avtohtone slovenske in madžarske kulture v narodnostno mešanem prostoru. Gostovanja profesionalnih izvajalcev iz Madžarske prispevajo k ohranjanju posebne kulturne identitete madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in prispevajo k razumevanju kulturne raznolikosti. Program je namenjen tudi sodelovanju s slovensko manjšino v Porabju. Predstavlja regijsko prireditveno središče v pomurskem prostoru, ki s svojimi programi zadovoljuje potrebe večinskega dela prebivalstva, delno prebivalstva ob meji Madžarske ter Hrvaške in v manjši meri celo iz Avstrije, s čimer se ta del Slovenije vklaplja v širše regijsko sodelovanje.

Spomnimo: Župan Občine Lendava Janez Magyar je z dopisom dne 15.3.2021 podal ministru, pristojnemu za kulturo, pobudo, da se Javnemu zavodu Knjižnica – Kulturni center Lendava v okviru sistema financiranja občin v letu 2021, zagotovijo dodatna sredstva v višini 40.000,00 EUR, saj delovanje javnega zavoda presega občinski pomen in zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev drugih občin in je v javnem interesu države. Minister, pristojen za kulturo, je na podlagi pobude Občine Lendava podal predlog Vladi Republike Slovenije za ugotovitev javnega interesa države, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin, zagotovijo ustrezna dodatna sredstva, v okviru katerega se izvaja javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrih. Od zaprošenih 40.000 evrov bo na račun omenjenega zavoda, kot kaže, nakazana nekaj več kot polovica.