12. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Lendava dvignila veliko prahu

Občina Lendava je na svoji spletni strani pred dnevi objavila gradivo za 12. korespondenčno sejo, ki je vsebovala zgolj eno točko dnevnega reda in sicer predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja Občine Lendava v Svetu javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava (KKC). KKC in Občina Lendava sta sicer že dlje časa na bojni nogi, omenjena korespondenčna seja pa bo prepad med obema deležnikoma zagotovo še poglobila.
Občina Lendava je ustanoviteljica javnega zavoda KKC. Organ zavoda je tudi svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki soustanovitelja, predstavniki uporabnikov in predstavniki delavcev zavoda. Svet sestavlja devet članov, pri čemer je, kot je moč razbrati iz gradiva za sejo, v obdobju zadnjega leta bilo kar nekaj menjav. V dokumentaciji Občina Lendava pojasnjuje, da je v omenjenem zavodu “že precej časa prisotna problematika delovanja sveta zavoda, predvsem z vidika neupoštevanja razrešitve članice sveta, ki je opravljala tudi funkcijo predsednice sveta zavoda (26.3.2019) in nepotrjenih mandatov imenovanih članov sveta oziroma potrjenih mandatov na nesklepčni seji. Tako so v svetu zavoda KKC Lendava nepotrjeni naslednji mandati imenovanih članov:

 • Robert Požonec
 • Lili Kepe Kocon
 • István Štefan Varga
 • Igor Kulčar

Mandat imenovane članice sveta zavoda Eve Šabjan, ki je bila kot predstavnica ustanoviteljice in kot nadomestna članica imenovana na 12. seji občinskega sveta dne 7.5.2020 pa je bil »potrjen« na nesklepčni seji sveta zavoda.”

Kot so še zapisali v gradivu, “vse to povzroča velike ovire v delovanju sveta zavoda, kar se posledično odraža tudi na poslovanju zavoda. Seje sveta so nesklepčne, člani sveta odstopajo, kršijo se pravice članov sveta (imenovani člani niso vabljeni na sejo – nespoštovanje imenovanih članov, na sejo ni bil vabljen član, ki je odstopil, ni pa še bil razrešen, mandati so se potrdili le prisotnim članom … Veljavna zakonodaja, kakor tudi ustanovitveni akt zavoda določa obveznosti in pristojnosti sveta zavoda, kar se bo vedno bolj kazalo na neizvajanju teh določb. Vse to posledično povzroča nelegitimno delovanje celotnega javnega zavoda, saj ima svet javnega zavoda temeljne naloge za zakonito delovanje celotnega javnega zavoda.

Vsled navedenega je zaključiti, da ima svet zavoda temeljne pristojnosti, zato je njegovo zakonito delovanje izrednega pomena za delovanje oziroma poslovanje celotnega zavoda. Potrjenih mora biti vseh 9 mandatov. Glede na predhodno navedeno ugotovitev 5 mandatov ni potrjenih oziroma je spornih (4+1), kar predstavlja več kot polovico mandatov sveta. Zato ustanovitelj meni, da je v dani situaciji edino možna rešitev ponovno konstituiranje sveta zavoda, s predhodno razrešitvijo sedanjih predstavnikov ustanovitelja (1 predstavnik še nima potrjenega mandata) in z imenovanjem novih predstavnikov. Med novimi predlogi imenovanja je podan predlog imenovanja Lili Kepe Kocon, ki ima dolgoletne izkušnje na področju kulture in delovanja zavodov, zato je predlog vsekakor upravičen.

Ob tem bo ob predhodni razrešitvi s strani župana občine imenovan tudi novi predstavnik uporabnikov. Tako bo sedaj na novo imenovanih 5 članov sveta zavoda, kar pomeni več kot polovico članov sveta. Zato bo po izvedenih imenovanjih svet zavoda ponovno konstituiran in bo pričel svoj novi mandat.”

V dokumentaciji je med drugim pri sklepih, ki zajemajo razrešitev predstavnikov ustanovitelja moč razbrati, da se razrešuje in vnovič imenuje predstavnike ustanovitelja in sicer brez Rahele Hojnik Kelenc, ki jo nadomesti Lili Kepe Kocon.

Sklepi so sicer bili potrjeni z 10 glasovi za.

Na omenjeno korespondenčno sejo sta se z izjavo za javnost odzvala tudi direktor zavoda dr. Albert Halasz in predsednica sveta zavoda, Silvija Hajdinjak Prendl. V slednjem pojasnjujeta, da se Občina Lendava “v nobeni zgoraj navedeni zadevi za pojasnila ni obrnila na direktorja KKC Lendava, ki v skladu s predpisi zagotavlja zakonitost dela zavoda. 19. člen Odloka ni podlaga za odpoklic članov sveta, kot sledi iz utemeljitve predloga sklepa. V 19. členi so taksativno našteti (to pomeni da so določno našteti in da drugi razlogi ne pridejo v poštev) primeri razrešitve članov sveta zavoda, razlog za razrešitev kot je razviden iz obrazloženega gradiva, pa ni med temi primeri.”

KKC Lendava se je v zadevi imenovanja članov sveta zavoda in veljavnosti mandata, tudi predsednice sveta zavoda, za pojasnilo obrnila na Ministrstvo za javno upravo (MJU). Kot sta Halasz in Hajdinjak Prendlova zapisala, “iz omenjenih dveh dopisov izhaja, da ima predsednica sveta zavoda, Silvija Hajdinjak Prendl, imenovana za predsednico do 30. 8. 2021, veljaven mandat in da javni zavod KKC Lendava strokovno in odgovorno posluje.”

V zvezi z gradivom za korespondenčno sejo Občinskega sveta iz KKC podajajo pojasnila, da “mandat sveta zavoda tako poteče šele 30. 8. 2021,” da je Občina “postopek imenovanja novih članov za novo mandatno obdobje pričela brez pravne podlage, ker se bo nova ustanovna seja sveta lahko izvedla šele po 30. 8. 2021,” in da “odlok določa roke za začetek postopka in postopek imenovanja novih članov sveta zavoda, Občina Lendava tega ni upoštevala. Novo prvo ustanovno sejo po Odloku skliče direktor.” Ti dodajajo, da “je bil svet konstituiran za mandatno obdobje petih let in kljub spremembi članov sveta zavoda, se mandatno obdobje sveta zavoda ne konča. Mandat članov sveta zavoda je vezan na mandatno obdobje sveta zavoda, kar izrecno izhaja tudi iz 2. odstavka 19. člena Odloka, ki pravi, da se v primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda, imenuje nov član po istem postopku kot je bil imenovan razrešeni član. Za predhodno prenehanje mandata sveta zavoda pa ni nobene pravne podlage. Torej je mandat sedanjega sveta zavoda veljaven do izteka 30. 8. 2021, ne glede na postopanje Občine.”

In glede nepotrjenih mandatov imenovanih članov sveta oziroma potrjenih mandatov na nesklepčni seji? “Ne drži. Zavod ni prejel nobene razrešitve na podlagi 19. člena Odloka, svet je potrjeval le mandate članom, ki so bili imenovani na veljavnih pravnih podlagah, kar je potrdilo tudi MJU.”

Na navedbo Občine, “da vse to povzroča velike ovire v delovanju sveta zavoda, da so seje sveta nesklepčne, člani sveta odstopajo, kršijo se pravice članov sveta (imenovani člani niso vabljeni na sejo – nespoštovanje imenovanih članov, na sejo ni bil vabljen član, ki je odstopil, ni pa še bil razrešen, mandati so se potrdili le prisotnim članom),” zapišejo, da to izkrivlja dejansko stanje. “Ovire pri delovanju sveta zavoda povzročata ustanovitelj in soustanovitelj, ko članom sveta naročata, da se veljavno sklicanih sej ne udeležijo in s tem blokirata delovanje sveta zavoda. O tem zavod hrani pisno dokumentacijo. Posledično zaradi tovrstnih pritiskov člani sveta odstopajo. Zaradi tega so določene seje, ne pa vse, občasno nesklepčne. Na seje so vabljeni vsi člani sveta, ki so bili imenovani na pravih zakonskih podlagah in so bili njihovi mandati verificirani na način, kot so ga določili člani sveta, torej s prisotnostjo na seji. Član, ki odstopi, na sejo ni vabljen, ker je odstopil in vrnil svoj mandat. Občina tudi zavlačuje z imenovanjem nadomestnih članov, 2020 se je zgodilo, da je nadomestni član po odstopu članice sveta bil imenovan šele po več kot treh mesecih. Ovire pri delovanju zavoda pa nedvomno povzroča Občina, saj v letu 2021 še vedno ni zagotovila sofinanciranja zavoda, kar trenutno povzroča likvidnostne težave zavoda in lahko privede do prekinitve delovanja zavoda in do velike materialne škode na infrastrukturi. Zavod, kot je to potrdil MJU, posluje strokovno in odgovorno.”

 

Kaj še izpostavljajo pri KKC?

 • “Zavod deluje legitimno. Občina Lendava z oviranjem dela sveta zavoda posega v delo zavoda in s tem škoduje zavodu.”
 • Občina Lendava z oviranjem dela sveta zavoda posega v delo zavoda in s tem škoduje zavodu.”
 • “Občina Lendava je odpoklic članov sveta zavoda in imenovanje novih predstavnikov ustanovitelja izvedla v nasprotju z zakonom in Odlokom, pri čemer je storila več proceduralnih in vsebinskih napak. Zaradi tega postopek odpoklica in imenovanja ni veljaven, novi člani nimajo veljavnega mandata. Zaradi tega direktor, ki je odgovoren za zakonitost delovanja zavoda, nobenega nezakonitega odpoklica in imenovanja ne bo sprejel in upošteval.”
 • Mnenje ustanovitelja, da je v dani situacija edina možna rešitev ponovno konstituiranje sveta zavoda, s predhodno razrešitvijo sedanjih predstavnikov ustanovitelja in z imenovanjem novih predstavnikov, ne sloni na pravnih podlagah in Občina Lendava izvaja protizakonita dejanja. Z odpoklicem štirih članov, predstavnikov ustanovitelja in s ponovnim imenovanjem istih treh oseb se poraja sum o čistkah v primeru namestnice predsednice sveta, ki v svetu zavoda zagovarja zakonitost delovanja in ni podlegla pritiskom Občine, da se sej ne udeleži, oz. da se udeleži seje, ki jo je za 10. 2. 2021 sklicala nepooblaščena oseba, župan občine, Janez Magyar.”
 • V obrazložitvi gradiva je tudi navedba, da bo tudi župan na novo imenoval predstavnika uporabnikov.” // “… župan tega ne more storiti. Ureditev imenovanja predstavnikov uporabnikov v svet zavoda v Odloku je pomanjkljiva in v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi. Glede na mnenje MJU mora Občina Lendava pred novim imenovanjem članov sveta zavoda za nov petletni mandat sveta zavoda odpraviti pomanjkljivosti Odloka, ki jih je ugotovilo ministrstvo.”
 • “Občina Lendava z nezakonitim poseganjem v delo javnega zavoda, ki je samostojna oseba javnega prava, predvsem z nezakonitimi sklici sej sveta zavoda, z nezakonitimi odpoklici in imenovanji v svet zavoda, z nedopustnimi pritiski na člane sveta zavoda, z neizvajanjem določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do posrednega proračunskega uporabnika KKC Lendava in s tem onemogočanje finančnega poslovanja zavoda in izvajanje z zakonom predpisanih obveznosti namerno in znatno škoduje zavodu.”

Rahela Hojnik Kelenc

Svetniška skupina Zmoremo – Lista Dejana Süča, članica katere je Rahela Hojnik Kelenc, presenečena

Kot je za naš spletni portal sporočil Dejan Süč, vodja svetniške skupine Zmoremo – Lista Dejana Süča, ga je sklic korespondenčne seje na temo razrešitve in imenovanja zelo presenetil. Rahela Hojnik Kelenc je za naš spletni portal dejala, da izjave nima, je pa vodja svetniške skupine sporočil, da “niti jaz kot nosilec liste, niti gospa kot članica sveta javnega zavoda iz naše kvote, namreč s strani Občine Lendava ali Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nisva bila seznanjena z namero o razrešitvi, niti je bila podana obrazložitev in pravna podlaga za nameravano razrešitev.”

Dejan Süč se sprašuje, “ali potemtakem ne velja več dikcija iz 4. redne seje OS iz marca 2019, ko smo imenovali člane svetov javnih zavodov, programskih svetov javnih zavodov in svetov javnih zavodov. Na tedanji seji smo se na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svetniki korektno in tvorno dogovorili ter strinjali glede razreza mest. Glede na razrez eno mesto v svetu javnega zavoda KKCL pripada listi Zmoremo – Lista Dejana Süča. Upam in verjamem, da svetniški kolegi to spoštujete, podobno kot smo tudi sami to spoštovali v podobnih primerih. Prav tako pa iskreno upam, da ta dogovor spoštuje tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj ga je konec koncev ravno ta ista komisija predlagala.

Glede na posredovano gradivo je očitno, da iz sveta javnega zavoda razrešujete in umikate članico sveta, ki je bila imenovana na predlog naše liste, liste Zmoremo – Lista Dejana Süča. Najmanj higienično in demokratično bi bilo, da bi našo listo vsaj povprašali za predlog nadomestnega člana, v kolikor vam sedanja članica ni všeč. Ker drugače kot to, da vam oseba osebno ni všeč, te poteze sam ne morem razumeti. O gospe Raheli Hojnik Kelenc mislim, da glede kompetenc ne rabimo izgubljati besed.”

Dejan Süč med drugim spomni, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Lendava v 80. členu jasno opredeljuje postopek razrešitve: 

 •  Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj 5 članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
 • Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Do predloga za razrešitev se opredeli tudi župan občine.
 • Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj 8 dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
 • Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.

“Članica sveta o razlogih za razrešitev v navedenem roku 8 dni pred sejo ni bila obveščena, prav tako ji ni bila dana možnost za opredelitev o predlogu za razrešitev. Obenem bi vas prosil za pojasnilo, na kakšni pravni podlagi in zakaj razrešujete članico sveta javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava Rahelo Hojnik Kelenc,” še zaključi Dejan Süč.