1. izredna seja občinskega sveta Občine Lendava: Bodo občinski svetniki danes podali soglasje k razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava?

Današnji popoldan, natančneje ob 15.30 uri se bo odvila 1. izredna seja občinskega sveta Občine Lendava v aktualnem mandatu, ki bo hkrati tudi najkrajša seja občinskega sveta doslej. Prisotni občinski svetniki bodo, ali pa morda ne bodo podali soglasja razrešitvi direktorja javnega zavoda Knjižnica-kulturni center (KKC) Lendava, saj slednji, kot so zapisali v gradivu “pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda” in “s svojim nevestnim ali neprimernim delom zavodu povzroča večjo škodo.”
Svet zavoda KKC Lendava je na svoji 1. dopisni seji dne 13.12.2021 sprejel sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava pred potekom mandata, dr. Alberta Halásza, ker “pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda” in “s svojim nevestnim ali neprimernim delom zavodu povzroča večjo škodo.” V skladu z zakonom in Odlokom o ustanovitvi KKC Lendava je svet zavoda po sprejemu sklepa, Občino Lendava zaprosil, da k sklepu o razrešitvi poda svoje soglasje. Ustanoviteljica soglasje poda v roku 60 dni od sprejetega sklepa sveta zavoda oziroma v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila.

Če ustanoviteljica soglasja ne poda v navedenem roku, se šteje, da je soglasje k razrešitvi podano. Svet zavoda bo k sklepu o razrešitvi pridobil tudi mnenje občin UE Lendava, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti, mnenje soustanoviteljice in mnenje strokovnih delavcev zavoda. Svet zavoda bo direktorja seznanil o razlogih za razrešitev in mu dal možnost, da se o njih izreče v roku 15 dni, pri čemer se svet zavoda do slednjega opredeli v roku 15 dni. K sklepu o razrešitvi direktorja javnega zavoda KKC Lendava se je opredelila tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere sklep bo h gradivu predložen na današnji izredni seji. Po pridobitvi soglasja ustanoviteljice in vseh potrebnih mnenj, bo svet zavoda vodil nadaljnji postopek predčasne razrešitve direktorja.

Postopek razrešitve po tem sklepu se opravi na naslednji način:

  1. Svet zavoda za soglasje k temu sklepu o razrešitvi zaprosi Občino Lendava,
  2. Svet zavoda k temu sklepu pridobi mnenje občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje dejavnosti,
  3. Svet zavoda k temu sklepu pridobi mnenje soustanoviteljice,
  4. Svet zavoda k temu sklepu pridobi mnenje strokovnih delavcev zavoda.
  • Mnenja morajo biti podana v roku 60 dni od sprejetega sklepa sveta zavoda, ki se nanaša na razrešitev direktorja.
  • Strokovni delavci o mnenju o razrešitvi direktorja glasujejo tajno. Tajno glasovanje razpiše svet zavoda, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.
  • Če ustanoviteljica, pogodbeniki, soustanoviteljica in strokovni delavci zavoda ne podajo soglasja oziroma mnenja k razrešitvi v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila zanjo, se šteje, da je soglasje k razrešitvi podano oziroma, da so mnenja k razrešitvi pozitivna.
  1. V nadaljevanju postopka je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izreče v roku 15 dni, pri čemer se Svet zavoda do slednjega opredeli v roku 15 dni.
  • Razlogi za razrešitev direktorja so navedeni v obrazložitvi sklepa, navedena opredelitev Sveta zavoda pa postane priloga k sklepu in tudi njegov sestavni del isti dan, ko jo Svet zavoda sprejme.
  1. Sklep, katerega sestavni del je tudi opredelitev Sveta zavoda k izreku o razlogih za razrešitev in pripadajočimi prilogami, prične veljati dan po vročitvi dr. Albertu Halászu. Za vročanje sklepa se smiselno uporabijo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Direktor dr. Albert Halász na naše novinarsko vprašanje, v katerem smo ga spraševali, kako komentira omenjeno izredno sejo in dokumentacijo seje, ni odgovoril.